دوره و شماره: دوره 14، شماره 25، بهمن 1398، صفحه 1-278 
معاد جسمانی از دیدگاه امام خمینی و علامه طباطبایی

صفحه 171-186

10.30513/ipd.2020.527

سیدمحمد موسوی بایگی؛ محمداسحاق عارفی شیرداغی؛ محمد مغربی


بررسی نظریه حشر صدرالمتألهین در عرفان ابن عربی

صفحه 187-206

مهدیه نزاکتی علی اصغری؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ علیرضا کهنسال


بررسی برهان خلقت اِنتروپیک

صفحه 207-226

جواد نوائی؛ سیدمحمدکاظم علوی