دوره و شماره: دوره 14، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-278 
7. مقایسه تطبیقی مسأله شر از دیدگاه ابن عربی، ملاصدرا و اسپینوزا

صفحه 103-122

رامین گلمکانی؛ رسول پاداش پور؛ محمدمهدی سلامی


10. معاد جسمانی از دیدگاه امام خمینی و علامه طباطبایی

صفحه 171-186

سیدمحمد موسوی بایگی؛ محمداسحاق عارفی شیرداغی؛ محمد مغربی


11. بررسی نظریه حشر صدرالمتألهین در عرفان ابن عربی

صفحه 187-206

مهدیه نزاکتی علی اصغری؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ علیرضا کهنسال


12. بررسی برهان خلقت اِنتروپیک

صفحه 207-226

جواد نوائی؛ سیدمحمدکاظم علوی


مطالب عمومی

14. چکیده عربی

صفحه 253-262