دوره و شماره: دوره 8، شماره 12، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-156 

مقاله پژوهشی

2. روابط مفهومی علم و ایمان در آثار ملاصدرا

صفحه 3-26

جنان ایزدی؛ محمدمهدی مشکاتی


3. نسبت نجات و حقانیت از نظر ملاصدرا و جان هیک

صفحه 27-46

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ علی زنگوئی؛ علی اشرف امامی؛ عباس جوارشکیان


مطالب عمومی

9. چکیده عربی

صفحه 141-146