نویسنده = ���������� �������� ��������
اصالت وجود؛ مسئله‌ای بدیهی یا نظری؟

دوره 13، شماره 23، بهمن 1397، صفحه 49-70

سردار دکامی؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان


بررسی و تحلیل دیدگاه ارسطو دربارۀ معرفت یقینی در فلسفۀ اولی

دوره 11، شماره 19، بهمن 1395، صفحه 87-110

حجت اله مرزانی؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر؛ لطف اله نبوی