نویسنده = �������������� ������������
بررسی نظریه حشر صدرالمتألهین در عرفان ابن عربی

دوره 14، شماره 25، بهمن 1398، صفحه 187-206

مهدیه نزاکتی علی اصغری؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ علیرضا کهنسال


بررسی مفهوم «من» و آگاهی از دیدگاه حکمت متعالیه و عصب‌شناسی

دوره 13، شماره 23، بهمن 1397، صفحه 71-92

زهره سلحشور سفیدسنگی؛ محمدکاظم علمی سولا؛ علیرضا کهنسال؛ علی مقیمی


چیستی دهر و سرمد و نسبت آن دو با زمان

دوره 10، شماره 17، بهمن 1394، صفحه 125-148

علیرضا کهنسال؛ معصومه عارفی


تأملی در برهان‌های عصمت امام

دوره 9، شماره 15، بهمن 1393، صفحه 143-164

علیرضا کهنسال؛ نفیسه تحریرچی


مفهوم خلأ و دلایل اثبات و ابطال آن

دوره 8، شماره 13، بهمن 1392، صفحه 127-142

علیرضا کهنسال


نگرشی منطقی به برهان حفظ و نقل شرع

دوره 7، شماره 11، بهمن 1391، صفحه 121-138

علیرضا کهنسال؛ نفیسه تحریرچی