نویسنده = �������������������� ������������
عدم مرز میان مجرد و مادی در تفکر صدرایی

دوره 15، شماره 27، اسفند 1399، صفحه 119-140

10.30513/ipd.2021.1302

فرزانه رنجبرزاده؛ عباس جوارشکیان؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


نقد و بررسی گفتمان امکان یا امتناع شناخت خدا

دوره 13، شماره 22، خرداد 1397، صفحه 39-64

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ فرزانه رنجبرزاده