نویسنده = ������������������ ������������������
اسفار اربعه از منظر رفیعی قزوینی و جوادی آملی

دوره 12، شماره 21، آبان 1396، صفحه 25-44

عبدالحسین خسروپناه؛ رضا حصاری


متکلمان اسلامی و انتظار بشر از دین

دوره 1، شماره 2.3، شهریور 1382، صفحه 27-74

عبدالحسین خسروپناه