نویسنده = احمد شه گلی
تعداد مقالات: 3
1. رابطه عالم مثال و عالم طبیعت از دیدگاه علامه طباطبایی و شیخ اشراق

دوره 15، شماره 26، بهار و تابستان 1399، صفحه 23-40

جواد پارسایی؛ احمد شه گلی


2. مبانی فلسفی ـ حِکمی صنعت (با تأکید بر آرای فلاسفۀ اسلامی)

دوره 12، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 69-96

احمد شه گلی؛ عسکر دیرباز؛ عبدالحسین خسروپناه


3. تحلیل مبادی تصوری و تصدیقی مسئلۀ ارتباط نفس با بدن

دوره 6، شماره 9، پاییز و زمستان 1389، صفحه 55-75

عسکر دیرباز؛ احمد شه گلی