نویسنده = سیدعلی حسینی شریف
تعداد مقالات: 2
1. مطالعۀ تطبیقی عقل اول و وجود منبسط در حکمت مشاء و عرفان

دوره 12، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 47-68

سیدعلی حسینی شریف؛ غلامعلی مقدم


2. مخلوق اوّل در روایات و دو مواجهۀ متفاوت

دوره 11، شماره 18، بهار و تابستان 1395، صفحه 77-101

سیدعلی حسینی شریف؛ غلامعلی مقدم