نویسنده = ���������� ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 2
1. نسبت نجات و حقانیت از نظر ملاصدرا و جان هیک

دوره 8، شماره 12، بهار و تابستان 1392، صفحه 27-46

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ علی زنگوئی؛ علی اشرف امامی؛ عباس جوارشکیان


2. چیستی نفس و رابطۀ آن با بدن از دیدگاه سهروردی و کانت

دوره 6، شماره 9، پاییز و زمستان 1389، صفحه 3-38

سیدمرتضی حسینی شاهرودی