نویسنده = ���������� ���������������� ����������������
نسبت نجات و حقانیت از نظر ملاصدرا و جان هیک

دوره 8، شماره 12، خرداد 1392، صفحه 27-46

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ علی زنگوئی؛ علی اشرف امامی؛ عباس جوارشکیان


چیستی نفس و رابطۀ آن با بدن از دیدگاه سهروردی و کانت

دوره 6، شماره 9، بهمن 1389، صفحه 3-38

سیدمرتضی حسینی شاهرودی