نویسنده = ���������� ���������������� ������������������
تعداد مقالات: 4
1. نقد تحلیلی نظریۀ ملاصدرا در جمع بین حدوث و بقای نفس

دوره 7، شماره 11، پاییز و زمستان 1391، صفحه 81-91

محمداسحاق عارفی


2. تحلیل و نقد دیدگاه ملاصدرا دربارۀ معاد جسمانی

دوره 7، شماره 10، بهار و تابستان 1391، صفحه 55-80

محمداسحاق عارفی


3. معاد جسمانی، از نظر آقاعلی مدرس زنوزی و علامه طباطبایی

دوره 6، شماره 9، پاییز و زمستان 1389، صفحه 39-54

رضا اکبریان؛ محمداسحاق عارفی شیرداغی


4. تحلیل رابطۀ نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا

دوره 5، شماره 8، پاییز 1388، صفحه 83-102

محمداسحاق عارفی