نویسنده = ���������� ���������������� ������������������
نقد تحلیلی نظریۀ ملاصدرا در جمع بین حدوث و بقای نفس

دوره 7، شماره 11، بهمن 1391، صفحه 81-91

محمداسحاق عارفی شیرداغی


تحلیل و نقد دیدگاه ملاصدرا دربارۀ معاد جسمانی

دوره 7، شماره 10، خرداد 1391، صفحه 55-80

محمداسحاق عارفی شیرداغی


معاد جسمانی، از نظر آقاعلی مدرس زنوزی و علامه طباطبایی

دوره 6، شماره 9، بهمن 1389، صفحه 39-54

رضا اکبریان؛ محمداسحاق عارفی شیرداغی


تحلیل رابطۀ نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا

دوره 5، شماره 8، آبان 1388، صفحه 83-102

محمداسحاق عارفی شیرداغی