نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. فرد و جامعه؛ کشاکش آراءِ فلاسفه معاصر مسلمان

دوره 15، شماره 27، پاییز و زمستان 1399، صفحه 47-72

10.30513/ipd.2021.1657.1147

یحیی بوذری نژاد؛ کیوان سلیمانی؛ الهه طالب زاده