نویسنده = ����������������������� ��������
نقد نفی قاعده ضرورت در فلسفه کانت و الهیات پساکانتی از منظر فلسفه اسلامی

دوره 17، شماره 30، شهریور 1401، صفحه 51-77

10.30513/ipd.2023.3591.1306

یحیی بوذری‌نژاد؛ حمید پارسانیا؛ فاطمه رفیعی آتانی (نویسنده مسئول)


فرد و جامعه؛ کشاکش آراءِ فلاسفه معاصر مسلمان

دوره 15، شماره 27، اسفند 1399، صفحه 47-72

10.30513/ipd.2021.1657.1147

یحیی بوذری نژاد؛ کیوان سلیمانی؛ الهه طالب زاده


معاد جسمانی نزد ملاصدرا

دوره 4، شماره 7، آبان 1387، صفحه 27-48

یحیی بوذری نژاد