بررسی و نقد دیدگاه فیزیک کوانتوم درباره اصل علّیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

اصل علّیت که از بدیهی‌ترین اصول مورد پذیرش همة انسانها در طول تاریخ بوده و نقش تعیین‌کننده و بدون جایگزینی در پیش‌بینی رخدادهای طبیعی و فراطبیعی داشته و دارد، در فیزیک کوانتوم با چالش روبه‌رو شده است. دیدگاه مکانیکی نیوتن نیز که یکی از پایه‌های اساسی علم به حساب می‌آید، قرنها مورد پذیرش قرار گرفته بود ولی صحت و اصالت این دیدگاه، بر اثر پیشرفتهای علمی سالهای اخیر به ویژه با مطرح شدن نظریة کوانتوم در فیزیک، به صورت جدی مورد تردید قرار گرفته و به تصویری کاملاً متفاوت از جهان هستی رسیده است.
این مقاله به بررسی و نقد دیدگاه فیزیک کوانتوم دربارة اصل علّیت می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining and Criticizing the Quantum Physic about the Principle of Causality

نویسنده [English]

  • Sayyed Morteza Hosseini Shahrudi
-