نویسنده = �������� (�������������� ����������)�� ����������
نقادی نظریه فخر رازی در اثبات خلأ

دوره 17، شماره 30، شهریور 1401، صفحه 191-206

10.30513/ipd.2023.3985.1337

محمود صیدی (نویسنده مسئول)؛ محمدرضا فرهمندکیا


نقادی نظریۀ فخر رازی در مورد جوهر فرد

دوره 13، شماره 23، بهمن 1397، صفحه 93-112

محمود صیدی؛ مجید ضیائی قهنویه