نویسنده = �������������������� ������
ارزیابی نقدهای علامه سمنانی بر تقریر آقاعلی مدرس در اصالت وجود

دوره 12، شماره 21، آبان 1396، صفحه 45-66

محمد خسروی فارسانی؛ مهدی امام جمعه؛ علی ارشدریاحی


مبادی فلسفی وحی در اندیشۀ ملاصدرا

دوره 11، شماره 18، خرداد 1395، صفحه 3-31

علی ارشدریاحی؛ مسعود رهبری


ماهیت و مراتب «ذکر» در اندیشۀ ابن عربی و ملاصدرا

دوره 10، شماره 17، بهمن 1394، صفحه 25-46

علی ارشدریاحی؛ فاطمه زارع