نویسنده = عزیزالله فیاض صابری
تفسیر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و کاربرد معرفت‌شناختی ماهیت از نگاه صدرا

دوره 12، شماره 21، آبان 1396، صفحه 67-92

حسین غفاری؛ سیدمحمد مظفری؛ عزیزالله فیاض صابری


عقل نظری و عقل عملی

دوره 12، شماره 20، خرداد 1396، صفحه 97-110

محمداسحاق عارفی؛ حسین غفاری؛ عزیزالله فیاض صابری


حکمت فلسفی مصداقی از حکمت در قرآن و حدیث

دوره 3، شماره 6، شهریور 1386، صفحه 49-61

عزیزالله فیاض صابری