کلیدواژه‌ها = ادراک
تعداد مقالات: 4
1. تأملی در معنا، مدلول و مبانی نظریۀ اشتداد علم حضوری نفس به ذاتش در حکمت متعالیه

دوره 14، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 85-102

احمد عسگری؛ حمیدرضا بوجاری


2. انحاء ادراک کلی مبتنی بر علم‌النفس صدرایی

دوره 11، شماره 19، پاییز و زمستان 1395، صفحه 45-64

مرتضی طباطبائیان نیم آورد؛ نفیسه اهل سرمدی


3. رویکردی تاریخی به مقولۀ معرفت‌شناسی در تاریخ فلسفۀ غرب و فلسفۀ اسلامی

دوره 7، شماره 10، بهار و تابستان 1391، صفحه 81-106

قاسم کاکایی؛ حسن رهبر