کلیدواژه‌ها = مجرد
تحلیل و مقایسه دو رهیافت متفاوت صدرالمتألهین در توجیه فلسفی سریان علم به اجسام مادی

دوره 17، شماره 30، شهریور 1401، صفحه 207-232

10.30513/ipd.2022.3458.1287

محمدهادی کمالی؛ جهانگیر مسعودی (نویسنده مسئول)؛ سیدحسین سیدموسوی


عدم مرز میان مجرد و مادی در تفکر صدرایی

دوره 15، شماره 27، اسفند 1399، صفحه 119-140

10.30513/ipd.2021.1302

فرزانه رنجبرزاده؛ عباس جوارشکیان؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


تحلیل مبادی تصوری و تصدیقی مسئلۀ ارتباط نفس با بدن

دوره 6، شماره 9، بهمن 1389، صفحه 55-75

عسکر دیرباز؛ احمد شه گلی