نویسنده = ���������� ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 4
1. عدم مرز میان مجرد و مادی در تفکر صدرایی

دوره 15، شماره 27، پاییز و زمستان 1399، صفحه 119-140

10.30513/ipd.2021.1302

فرزانه رنجبرزاده؛ عباس جوارشکیان؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


2. بررسی تحلیلی دیدگاه ملاصدرا دربارۀ لوح محفوظ و لوح محو و اثبات با رویکرد فلسفی

دوره 14، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 3-24

محمدعلی وطن‌دوست؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


3. نقد و بررسی گفتمان امکان یا امتناع شناخت خدا

دوره 13، شماره 22، بهار و تابستان 1397، صفحه 39-64

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ فرزانه رنجبرزاده


4. بررسی درستی انتساب تناسخ به سهروردی و زکریای رازی با تکیه بر آثار

دوره 9، شماره 14، بهار و تابستان 1393، صفحه 3-21

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ امیر راستین