نویسنده = ���������� ������������ ��������������
تحلیل و بررسی دیدگاه حکیم سبزواری نسبت به موضع ملاصدرا دربارۀ مجرای قاعدۀ الواحد

دوره 15، شماره 27، اسفند 1399، صفحه 255-272

22034/ipd.2020.713.1067

سیدمحمد موسوی بایگی؛ رضا حصاری؛ محمدرضا گرگین


معاد جسمانی از دیدگاه امام خمینی و علامه طباطبایی

دوره 14، شماره 25، بهمن 1398، صفحه 171-186

10.30513/ipd.2020.527

سیدمحمد موسوی بایگی؛ محمداسحاق عارفی شیرداغی؛ محمد مغربی


تبیین و بررسی ادراک حسی از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی

دوره 11، شماره 19، بهمن 1395، صفحه 25-44

جواد پارسایی؛ سیدمحمد موسوی بایگی


پدیده‌های فراطبیعی در نگرگاه فیلسوفان مسلمان

دوره 8، شماره 12، خرداد 1392، صفحه 101-116

سیدمحمد موسوی بایگی؛ رسول حسین پور