نویسنده = حسین غفاری
برهان قوه و فعل از منظر فلسفه مشاء

دوره 15، شماره 26، مرداد 1399، صفحه 41-62

بهزاد پروازمنش؛ حسین غفاری


تفسیر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و کاربرد معرفت‌شناختی ماهیت از نگاه صدرا

دوره 12، شماره 21، آبان 1396، صفحه 67-92

حسین غفاری؛ سیدمحمد مظفری؛ عزیزالله فیاض صابری


عقل نظری و عقل عملی

دوره 12، شماره 20، خرداد 1396، صفحه 97-110

محمداسحاق عارفی؛ حسین غفاری؛ عزیزالله فیاض صابری


انسان و عمومیت خلافت الهی

دوره 11، شماره 19، بهمن 1395، صفحه 131-152

مصطفی میرزایی؛ حسین غفاری؛ محمدمهدی کمالی


توحید افعالی و رابطۀ آن با فعل اختیاری انسان

دوره 10، شماره 17، بهمن 1394، صفحه 75-98

حسین غفاری؛ مریم‌سادات زیارتی


بررسی هستی‌شناسانۀ حسن و قبح و گزاره‌های اخلاقی از دیدگاه محقق اصفهانی و علامه طباطبایی

دوره 10، شماره 16، خرداد 1394، صفحه 63-94

عزیزالله فیاض صابری؛ حسین غفاری؛ مصطفی اسفندیاری


فطرت و نقش آن در معرفت‌شناسی

دوره 6، شماره 9، بهمن 1389، صفحه 97-120

حسین غفاری؛ غلامعلی مقدم


حقیقت جسم از نگاه متکلمان و نقد آن بر اساس مبانی حکما

دوره 5، شماره 8، آبان 1388، صفحه 63-81

حسین غفاری؛ رحمت الله کریم زاده