نویسنده = رضا اکبریان
تحلیل و نقد دیدگاه ملاصدرا دربارۀ سنخیت علت و معلول

دوره 7، شماره 10، خرداد 1391، صفحه 21-54

رضا اکبریان؛ حجت اله مرزانی


معاد جسمانی، از نظر آقاعلی مدرس زنوزی و علامه طباطبایی

دوره 6، شماره 9، بهمن 1389، صفحه 39-54

رضا اکبریان؛ محمداسحاق عارفی شیرداغی


قوۀ خیال و عالم صور خیالی

دوره 5، شماره 8، آبان 1388، صفحه 3-32

رضا اکبریان