نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 5
1. اعتبارات عقلی نزد سهروردی (بررسی قاعدۀ «کلّ ما یلزم من تکرّره محال فهو اعتباری»)

دوره 9، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 55-70

رضا اکبریان؛ حسنی همایون


2. رابطۀ علت و معلول در دیدگاه سهروردی و ملاصدرا؛ شباهت‌ها و تفاوت‌ها

دوره 7، شماره 11، پاییز و زمستان 1391، صفحه 31-58

رضا اکبریان؛ نفیسه نجبا


3. تحلیل و نقد دیدگاه ملاصدرا دربارۀ سنخیت علت و معلول

دوره 7، شماره 10، بهار و تابستان 1391، صفحه 21-54

رضا اکبریان؛ حجت اله مرزانی


4. معاد جسمانی، از نظر آقاعلی مدرس زنوزی و علامه طباطبایی

دوره 6، شماره 9، پاییز و زمستان 1389، صفحه 39-54

رضا اکبریان؛ محمداسحاق عارفی شیرداغی


5. قوۀ خیال و عالم صور خیالی

دوره 5، شماره 8، پاییز 1388، صفحه 3-32

رضا اکبریان