دوره و شماره: دوره 7، شماره 11، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-150 
4. تأملی در اندیشۀ سیاسی ملاصدرا

صفحه 59-80

حسین بهروان؛ معصومه سادات حسینی


7. نگرشی منطقی به برهان حفظ و نقل شرع

صفحه 121-138

علیرضا کهنسال؛ نفیسه تحریرچی


مطالب عمومی

8. چکیده عربی

صفحه 139-142