دوره و شماره: دوره 7، شماره 10، خرداد 1391، صفحه 1-176 

مقاله پژوهشی

معیار در جوهر و عرض بودن مقوله‌ها

صفحه 3-20

جعفر شانظری؛ هوشنگ زارع


رابطۀ سعادت و سیاست از دیدگاه فارابی

صفحه 107-120

اعلی تورانی؛ سیده نرجس عمرانیان؛ ام البنین مرتضوی