دوره و شماره: دوره 7، شماره 10، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-176 

مقاله پژوهشی

2. معیار در جوهر و عرض بودن مقوله‌ها

صفحه 3-20

جعفر شانظری؛ هوشنگ زارع


6. رابطۀ سعادت و سیاست از دیدگاه فارابی

صفحه 107-120

اعلی تورانی؛ سیده نرجس عمرانیان؛ ام البنین مرتضوی


مطالب عمومی

9. چکیده عربی

صفحه 163-167