دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، شهریور 1386، صفحه 1-256 

علمی تخصصی

رابطه نفس و بدن

صفحه 3-19

غلامحسین ابراهیمی دینانی؛ رحمت الله کریم زاده