دوره و شماره: دوره 11، شماره 18، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-184 

مقاله پژوهشی

2. مبادی فلسفی وحی در اندیشۀ ملاصدرا

صفحه 3-31

علی ارشدریاحی؛ مسعود رهبری


4. ثبات یا نسبیت گزاره‌های اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی

صفحه 51-75

رضا اکبریان؛ محمدمهدی کمالی؛ محمدمهدی کمالی


5. مخلوق اوّل در روایات و دو مواجهۀ متفاوت

صفحه 77-101

سیدعلی حسینی شریف؛ غلامعلی مقدم


مطالب عمومی

9. چکیده عربی

صفحه 169-173