کلیدواژه‌ها = ماهیت
معناشناسی «ماهیت» در مابعدالطبیعۀ میرداماد

دوره 14، شماره 24، شهریور 1398، صفحه 129-150

سیدمحمد منافیان


جسم، جوهری مشکّک در اندیشۀ سهروردی

دوره 12، شماره 20، خرداد 1396، صفحه 111-126

مصطفی مومنی؛ محمدجواد اخگری


بررسی نظریۀ شبح در مبحث وجود ذهنی (و تبیین نسبت آن با نظریۀ ماهوی)

دوره 10، شماره 17، بهمن 1394، صفحه 149-174

محمدمهدی مشکاتی؛ مهدی منصوری


تحلیل صدرایی از رابطۀ علّیت و حذف ماهیات

دوره 10، شماره 16، خرداد 1394، صفحه 47-62

عبدالعلی شکر


تأملی در اصالت ماهیتی بودن شیخ اشراق

دوره 10، شماره 16، خرداد 1394، صفحه 95-115

مصطفی مومنی


معیار در جوهر و عرض بودن مقوله‌ها

دوره 7، شماره 10، خرداد 1391، صفحه 3-20

جعفر شانظری؛ هوشنگ زارع