دوره و شماره: دوره 13، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-172 

مقاله پژوهشی

2. بررسی معرفت‌شناسی اخلاق در دیدگاه فارابی

صفحه 3-24

حسین احمدی؛ حسن محیطی


4. اصالت وجود؛ مسئله‌ای بدیهی یا نظری؟

صفحه 49-70

سردار دکامی؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان


5. بررسی مفهوم «من» و آگاهی از دیدگاه حکمت متعالیه و عصب‌شناسی

صفحه 71-92

زهره سلحشور سفیدسنگی؛ محمدکاظم علمی سولا؛ علیرضا کهنسال؛ علی مقیمی


مطالب عمومی

9. چکیده عربی

صفحه 159-163