دوره و شماره: دوره 13، شماره 23، بهمن 1397، صفحه 1-172 
اصالت وجود؛ مسئله‌ای بدیهی یا نظری؟

صفحه 49-70

سردار دکامی؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان


بررسی مفهوم «من» و آگاهی از دیدگاه حکمت متعالیه و عصب‌شناسی

صفحه 71-92

زهره سلحشور سفیدسنگی؛ محمدکاظم علمی سولا؛ علیرضا کهنسال؛ علی مقیمی