دوره و شماره: دوره 13، شماره 22، خرداد 1397، صفحه 1-163 
نقد و بررسی گفتمان امکان یا امتناع شناخت خدا

صفحه 39-64

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ فرزانه رنجبرزاده


نقش خیال در تجسم اعمال از دیدگاه ابن عربی

صفحه 65-86

سید صدرالدین طاهری موسوی؛ مهدی صفائی اصل