دوره و شماره: دوره 13، شماره 22، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-163 
4. نقد و بررسی گفتمان امکان یا امتناع شناخت خدا

صفحه 39-64

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ فرزانه رنجبرزاده


5. نقش خیال در تجسم اعمال از دیدگاه ابن عربی

صفحه 65-86

سید صدرالدین طاهری موسوی؛ مهدی صفائی اصل


مطالب عمومی

9. چکیده عربی

صفحه 149-154