دوره و شماره: دوره 12، شماره 21، آبان 1396، صفحه 1-164 

مقاله پژوهشی

فهم و اثبات بساطت حق‌تعالی در پرتو قیومیت الهی از دیدگاه ملاصدرا

صفحه 3-24

عظیمه پورافغان؛ علیرضا کهنسال؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


ارزیابی نقدهای علامه سمنانی بر تقریر آقاعلی مدرس در اصالت وجود

صفحه 45-66

محمد خسروی فارسانی؛ مهدی امام جمعه؛ علی ارشدریاحی