دوره و شماره: دوره 12، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-160 
3. مبانی فلسفی صدرالمتألهین در اثبات علم تمام موجودات به خداوند

صفحه 29-46

روح الله زینلی؛ علیرضا نجف زاده تربتی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


5. مبانی فلسفی ـ حِکمی صنعت (با تأکید بر آرای فلاسفۀ اسلامی)

صفحه 69-96

احمد شه گلی؛ عسکر دیرباز؛ عبدالحسین خسروپناه


6. عقل نظری و عقل عملی

صفحه 97-110

محمداسحاق عارفی؛ حسین غفاری؛ عزیزالله فیاض صابری


مطالب عمومی

9. چکیده عربی

صفحه 145-150