دوره و شماره: دوره 12، شماره 20، خرداد 1396، صفحه 1-160 
مبانی فلسفی صدرالمتألهین در اثبات علم تمام موجودات به خداوند

صفحه 29-46

روح الله زینلی؛ علیرضا نجف زاده تربتی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


عقل نظری و عقل عملی

صفحه 97-110

محمداسحاق عارفی؛ حسین غفاری؛ عزیزالله فیاض صابری