کلیدواژه‌ها = صدرالمتألهین
تعداد مقالات: 7
1. تأملی بر نظریۀ علم حصولی پروردگار به آفریدگان پیش از آفرینش

دوره 15، شماره 26، بهار و تابستان 1399، صفحه 171-195

ابراهیم رستمی


2. اتحاد عاقل و معقول در منظر ابن سینا و صدرالمتألهین

دوره 14، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 123-148

جلیل محمدی خانقاه؛ عبدالله نصری


3. نقش مسئلۀ بساطت یا ترکب مشتق در شکل‌گیری استدلال شیخ اشراق بر اعتباریت وجود و پاسخ‌های آن

دوره 14، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 151-172

سیداحمد حسینی سنگ‌چال؛ محمد سعیدی‌مهر


4. تحلیل انتقادی «نظریۀ بداء بر پایۀ باور به هیولی»

دوره 13، شماره 22، بهار و تابستان 1397، صفحه 109-126

محمدمهدی منتصری؛ احد فرامرز قراملکی


5. انحاء ادراک کلی مبتنی بر علم‌النفس صدرایی

دوره 11، شماره 19، پاییز و زمستان 1395، صفحه 45-64

مرتضی طباطبائیان نیم آورد؛ نفیسه اهل سرمدی


6. نقد و بررسی تطبیقی نظریۀ «طرح عظیم» استیون هاوکینگ از منظر حکمت متعالیه

دوره 9، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-98

مهدی امامی جمعه؛ سیدمهران طباطبایی