کلیدواژه‌ها = صدرالمتألهین
اتحاد عاقل و معقول در منظر ابن سینا و صدرالمتألهین

دوره 14، شماره 25، بهمن 1398، صفحه 123-148

جلیل محمدی خانقاه؛ عبدالله نصری


نقش مسئلۀ بساطت یا ترکب مشتق در شکل‌گیری استدلال شیخ اشراق بر اعتباریت وجود و پاسخ‌های آن

دوره 14، شماره 24، شهریور 1398، صفحه 151-172

سیداحمد حسینی سنگ‌چال؛ محمد سعیدی‌مهر


تحلیل انتقادی «نظریۀ بداء بر پایۀ باور به هیولی»

دوره 13، شماره 22، خرداد 1397، صفحه 109-126

محمدمهدی منتصری؛ احد فرامرز قراملکی


انحاء ادراک کلی مبتنی بر علم‌النفس صدرایی

دوره 11، شماره 19، بهمن 1395، صفحه 45-64

مرتضی طباطبائیان نیم آورد؛ نفیسه اهل سرمدی


نقد و بررسی تطبیقی نظریۀ «طرح عظیم» استیون هاوکینگ از منظر حکمت متعالیه

دوره 9، شماره 15، بهمن 1393، صفحه 71-98

مهدی امامی جمعه؛ سیدمهران طباطبایی