دوره و شماره: دوره 9، شماره 15، بهمن 1393، صفحه 1-180 

مقاله پژوهشی

«حقیقت» در حکمت متعالیۀ ملاصدرا و هرمنوتیک فلسفی گادامر

صفحه 3-30

علیرضا آزاد؛ حسن نقی زاده؛ جهانگیر مسعودی


تأملی در برهان‌های عصمت امام

صفحه 143-164

علیرضا کهنسال؛ نفیسه تحریرچی