دوره و شماره: دوره 9، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-180 

مقاله پژوهشی

2. «حقیقت» در حکمت متعالیۀ ملاصدرا و هرمنوتیک فلسفی گادامر

صفحه 3-30

علیرضا آزاد؛ حسن نقی زاده؛ جهانگیر مسعودی


8. تأملی در برهان‌های عصمت امام

صفحه 143-164

علیرضا کهنسال؛ نفیسه تحریرچی


مطالب عمومی

9. چکیده عربی

صفحه 165-170