دوره و شماره: دوره 6، شماره 9، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-200 
6. فطرت و نقش آن در معرفت‌شناسی

صفحه 97-120

حسین غفاری؛ غلامعلی مقدم


مطالب عمومی

10. چکیده عربی

صفحه 181-186