کلیدواژه‌ها = حکمت متعالیه
فهم و اثبات بساطت حق‌تعالی در پرتو قیومیت الهی از دیدگاه ملاصدرا

دوره 12، شماره 21، آبان 1396، صفحه 3-24

عظیمه پورافغان؛ علیرضا کهنسال؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


مطالعۀ تطبیقی عقل اول و وجود منبسط در حکمت مشاء و عرفان

دوره 12، شماره 20، خرداد 1396، صفحه 47-68

سیدعلی حسینی شریف؛ غلامعلی مقدم


«حقیقت» در حکمت متعالیۀ ملاصدرا و هرمنوتیک فلسفی گادامر

دوره 9، شماره 15، بهمن 1393، صفحه 3-30

علیرضا آزاد؛ حسن نقی زاده؛ جهانگیر مسعودی


نَفَس رحمانی در آینۀ حکمت متعالیه

دوره 9، شماره 14، خرداد 1393، صفحه 57-76

مهدی زمانی


ملائکۀ مهیّمه در متون دینی، عرفانی و حکمی

دوره 9، شماره 14، خرداد 1393، صفحه 127-150

سیدمحمد موسوی بایگی؛ غلامعلی مقدم