دوره و شماره: دوره 10، شماره 17، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-192 

مقاله پژوهشی

2. تأثیر آرای ابن سینا بر فلسفۀ اروپا در قرون وسطی

صفحه 3-23

علی‌رضا آزاد؛ تکتم آزاد؛ اعظم رحمت‌آبادی


مطالب عمومی

9. چکیده عربی

صفحه 175-180