دوره و شماره: دوره 10، شماره 17، بهمن 1394، صفحه 1-192 

مقاله پژوهشی

تأثیر آرای ابن سینا بر فلسفۀ اروپا در قرون وسطی

صفحه 3-23

علی‌رضا آزاد؛ تکتم آزاد؛ اعظم رحمت‌آبادی