دوره و شماره: دوره 10، شماره 16، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-168 

مقاله پژوهشی

2. بررسی تحلیلی نظر علامه طباطبایی دربارۀ قضا و قدر با رویکرد تفسیری ـ روایی ـ فلسفی

صفحه 3-26

محمدعلی وطن‌دوست؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ حسن نقی‌زاده


مطالب عمومی

9. چکیده عربی

صفحه 153-158