دوره و شماره: دوره 10، شماره 16، خرداد 1394، صفحه 1-168 

مقاله پژوهشی

بررسی تحلیلی نظر علامه طباطبایی دربارۀ قضا و قدر با رویکرد تفسیری ـ روایی ـ فلسفی

صفحه 3-26

محمدعلی وطن‌دوست؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ حسن نقی‌زاده