دوره و شماره: دوره 8، شماره 13، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-176 
6. خداشناسی فلسفی در کلام امام رضا(ع)

صفحه 99-126

محمدعلی رستمیان؛ احسان صابری


مطالب عمومی

9. چکیده عربی

صفحه 161-166