کلیدواژه‌ها = ابن سینا
نقد و بررسی چیستی رنگ با تأکید بر دیدگاه ابن سینا

دوره 16، شماره 29، اسفند 1400، صفحه 181-210

10.30513/ipd.2022.3232.1270

طلعت ده‌پهلوان؛ کاظم استادی


فرجام نفوس ناقصه از دیدگاه ابن سینا

دوره 16، شماره 29، اسفند 1400، صفحه 237-260

10.30513/ipd.2021.2163.1194

زهرا کهریزی؛ عباسعلی منصوری؛ مجتبی بیگلری


بررسی تطبیقی فناء فی اللّٰه از منظر ابن سینا، سهروردی و ملاصدرا

دوره 16، شماره 28، تیر 1400، صفحه 111-139

10.30513/ipd.2021.2697.1224

امین دهقانی؛ حسن معلمی؛ مسعود اسماعیلی


بررسی رابطۀ نفس و قوا از منظر ابن سینا

دوره 13، شماره 22، خرداد 1397، صفحه 3-22

سیدعابدین بزرگی


تأثیر آرای ابن سینا بر فلسفۀ اروپا در قرون وسطی

دوره 10، شماره 17، بهمن 1394، صفحه 3-23

علی‌رضا آزاد؛ تکتم آزاد؛ اعظم رحمت‌آبادی


چیستی دهر و سرمد و نسبت آن دو با زمان

دوره 10، شماره 17، بهمن 1394، صفحه 125-148

علیرضا کهنسال؛ معصومه عارفی


نقش عقل فعال در مسئلۀ نبوت از منظر ابن سینا و ملاصدرا

دوره 7، شماره 10، خرداد 1391، صفحه 143-161

فروغ السادات رحیم پور؛ فاطمه زارع