کلیدواژه‌ها = ابن سینا
تعداد مقالات: 7
1. مفاهیم کلی در فلسفه سینوی و تأثیر آن بر فلسفه قرون وسطی

دوره 15، شماره 27، پاییز و زمستان 1399، صفحه 97-118

10.30513/ipd.2021.1635.1143

فرح رامین؛ مریم سیفعلی پور


2. بررسی رابطۀ نفس و قوا از منظر ابن سینا

دوره 13، شماره 22، بهار و تابستان 1397، صفحه 3-22

سیدعابدین بزرگی


4. بررسی و تحلیل انتقادات فخر رازی به براهین ابن سینا در تجرّد نفس ناطقه

دوره 11، شماره 18، بهار و تابستان 1395، صفحه 151-168

سیدمحمد موسوی بایگی


5. چیستی دهر و سرمد و نسبت آن دو با زمان

دوره 10، شماره 17، پاییز و زمستان 1394، صفحه 125-148

علیرضا کهنسال؛ معصومه عارفی


6. تأثیر آرای ابن سینا بر فلسفۀ اروپا در قرون وسطی

دوره 10، شماره 17، پاییز و زمستان 1394، صفحه 3-23

علی‌رضا آزاد؛ تکتم آزاد؛ اعظم رحمت‌آبادی


7. نقش عقل فعال در مسئلۀ نبوت از منظر ابن سینا و ملاصدرا

دوره 7، شماره 10، بهار و تابستان 1391، صفحه 143-161

فروغ السادات رحیم پور؛ فاطمه زارع