کلیدواژه‌ها = ابن سینا
تعداد مقالات: 11
2. نقد و بررسی چیستی رنگ با تأکید بر دیدگاه ابن سینا

دوره 16، شماره 29، پاییز و زمستان 1400، صفحه 181-210

10.30513/ipd.2022.3232.1270

طلعت ده‌پهلوان؛ کاظم استادی


3. فرجام نفوس ناقصه از دیدگاه ابن سینا

دوره 16، شماره 29، پاییز و زمستان 1400، صفحه 237-260

10.30513/ipd.2021.2163.1194

زهرا کهریزی؛ عباسعلی منصوری؛ مجتبی بیگلری


4. بررسی تطبیقی فناء فی اللّٰه از منظر ابن سینا، سهروردی و ملاصدرا

دوره 16، شماره 28، بهار و تابستان 1400، صفحه 111-139

10.30513/ipd.2021.2697.1224

امین دهقانی؛ حسن معلمی؛ مسعود اسماعیلی


5. مفاهیم کلی در فلسفه سینوی و تأثیر آن بر فلسفه قرون وسطی

دوره 15، شماره 27، پاییز و زمستان 1399، صفحه 97-118

10.30513/ipd.2021.1635.1143

فرح رامین؛ مریم سیفعلی پور


6. بررسی رابطۀ نفس و قوا از منظر ابن سینا

دوره 13، شماره 22، بهار و تابستان 1397، صفحه 3-22

سیدعابدین بزرگی


8. بررسی و تحلیل انتقادات فخر رازی به براهین ابن سینا در تجرّد نفس ناطقه

دوره 11، شماره 18، بهار و تابستان 1395، صفحه 151-168

سیدمحمد موسوی بایگی


9. تأثیر آرای ابن سینا بر فلسفۀ اروپا در قرون وسطی

دوره 10، شماره 17، پاییز و زمستان 1394، صفحه 3-23

علی‌رضا آزاد؛ تکتم آزاد؛ اعظم رحمت‌آبادی


10. چیستی دهر و سرمد و نسبت آن دو با زمان

دوره 10، شماره 17، پاییز و زمستان 1394، صفحه 125-148

علیرضا کهنسال؛ معصومه عارفی


11. نقش عقل فعال در مسئلۀ نبوت از منظر ابن سینا و ملاصدرا

دوره 7، شماره 10، بهار و تابستان 1391، صفحه 143-161

فروغ السادات رحیم پور؛ فاطمه زارع