کلیدواژه‌ها = علم حضوری
تبیین و بررسی ادراک حسی از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی

دوره 11، شماره 19، بهمن 1395، صفحه 25-44

جواد پارسایی؛ سیدمحمد موسوی بایگی


کیفیت تعامل معرفت عقلی و عرفانی در معرفت‌شناسی صدرا

دوره 9، شماره 14، خرداد 1393، صفحه 23-36

علی حقی؛ سیده سمیه حسینی


وجوه اشتراک و شباهت در دیدگاه‌های معرفت‌شناختی ملاصدرا و هوسرل

دوره 8، شماره 12، خرداد 1392، صفحه 47-64

علی حقی؛ سیدمحمدامین مداین شیشوان