دوره و شماره: دوره 16، شماره 29، اسفند 1400، صفحه 1-338 
فرجام نفوس ناقصه از دیدگاه ابن سینا

صفحه 237-260

10.30513/ipd.2021.2163.1194

زهرا کهریزی؛ عباسعلی منصوری؛ مجتبی بیگلری


روایات خلقت نوری و موضع سه حکیم بزرگ: صدرالمتألهین، فیض کاشانی و علامه طباطبایی

صفحه 261-282

10.30513/ipd.2020.1062

سیده زهرا موسوی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ محمدعلی وطن‌دوست حقیقی مرند