دوره و شماره: دوره 16، شماره 28، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-340 
8. اصل تضاد در عالم از دیدگاه صدرا و هگل

صفحه 211-235

10.30513/ipd.2021.1909.1188

محبوبه کریمی خوزانی؛ مهدی دهباشی؛ محمد رضا شمشیری


10. بررسی انتقادی نتایج نظریۀ وحدت در فیزیک از نظر هاوکینگ بر اساس وحدت تشکیکی ملاصدرا

صفحه 259-288

10.30513/ipd.2021.2550.1214

احمد منصوری ماتک(گیلانی)؛ فهیمه شریعتی؛ سید مجید صابری فتحی؛ محمد جواد عنایتی راد


مطالب عمومی

14. چکیده عربی

صفحه 315-324