دوره و شماره: دوره 15، شماره 27، اسفند 1399، صفحه 1-296 
عدم مرز میان مجرد و مادی در تفکر صدرایی

صفحه 119-140

10.30513/ipd.2021.1302

فرزانه رنجبرزاده؛ عباس جوارشکیان؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


نمودهای زیبایی‌شناسی در اندیشه ابن مسکویه

صفحه 141-166

10.30513/ipd.2021.1910.1169

امین رهبر؛ اسماعیل بنی اردلان؛ زهرا گلناز منطقی فسایی


تأثیر ابن رشد بر حیات فلسفی غرب در آستانه رنسانس

صفحه 235-254

10.30513/ipd.2021.1705.1151

سعید محمودپور؛ حبیب‌الله دانش شهرکی؛ سیداحمد فاضلی