نویسنده = سیدمرتضی حسینی شاهرودی
تعداد مقالات: 11
1. روایات خلقت نوری و موضع سه حکیم بزرگ: صدرالمتألهین، فیض کاشانی و علامه طباطبایی

دوره 16، شماره 29، پاییز و زمستان 1400، صفحه 261-282

10.30513/ipd.2020.1062

سیده زهرا موسوی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ محمدعلی وطن‌دوست حقیقی مرند


2. واکاوی نظری مرتبه ادراکی تخیل و مفاهیم بنیادین مرتبط به آن از دیدگاه ملاصدرا با چشم‌انداز روان‌شناسی شناختی

دوره 16، شماره 28، بهار و تابستان 1400، صفحه 141-160

10.30513/ipd.2021.1431

ریحانه شایسته؛ محمدکاظم علمی سولا؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


3. فاعلیت یا قابلیت نفس در ادراک جزئیات و بررسی نتایج حاصل از پذیرش هر یک در اندیشه صدرا

دوره 15، شماره 26، بهار و تابستان 1399، صفحه 133-156

امیر راستین؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


4. بررسی نظریه حشر صدرالمتألهین در عرفان ابن عربی

دوره 14، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 187-206

مهدیه نزاکتی علی اصغری؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ علیرضا کهنسال


5. فهم و اثبات بساطت حق‌تعالی در پرتو قیومیت الهی از دیدگاه ملاصدرا

دوره 12، شماره 21، پاییز و زمستان 1396، صفحه 3-24

عظیمه پورافغان؛ علیرضا کهنسال؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


6. مبانی فلسفی صدرالمتألهین در اثبات علم تمام موجودات به خداوند

دوره 12، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-46

روح الله زینلی؛ علیرضا نجف زاده تربتی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


7. بررسی تحلیلی نظر علامه طباطبایی دربارۀ قضا و قدر با رویکرد تفسیری ـ روایی ـ فلسفی

دوره 10، شماره 16، بهار و تابستان 1394، صفحه 3-26

محمدعلی وطن‌دوست؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ حسن نقی‌زاده


8. بررسی و نقد دیدگاه فیزیک کوانتوم درباره اصل علّیت

دوره 5، شماره 8، پاییز 1388، صفحه 33-61

سیدمرتضی حسینی شاهرودی


9. بررسی تطبیقی وحدت وجود از دیدگاه ابن عربی و اسپینوزا

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1387، صفحه 129-161

سیدمرتضی حسینی شاهرودی


10. اخلاق و نسبیّت

دوره 2، شماره 4.5، پاییز و زمستان 1384، صفحه 125-152

سیدمرتضی حسینی شاهرودی


11. معرفی و نقد پوزیتیویسم منطقی

دوره 1، شماره 2.3، بهار و تابستان 1382، صفحه 127-174

سیدمرتضی حسینی شاهرودی