نویسنده = ���������� ���������������� ����������������
روایات خلقت نوری و موضع سه حکیم بزرگ: صدرالمتألهین، فیض کاشانی و علامه طباطبایی

دوره 16، شماره 29، اسفند 1400، صفحه 261-282

10.30513/ipd.2020.1062

سیده زهرا موسوی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ محمدعلی وطن‌دوست حقیقی مرند


بررسی نظریه حشر صدرالمتألهین در عرفان ابن عربی

دوره 14، شماره 25، بهمن 1398، صفحه 187-206

مهدیه نزاکتی علی اصغری؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ علیرضا کهنسال


فهم و اثبات بساطت حق‌تعالی در پرتو قیومیت الهی از دیدگاه ملاصدرا

دوره 12، شماره 21، آبان 1396، صفحه 3-24

عظیمه پورافغان؛ علیرضا کهنسال؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


مبانی فلسفی صدرالمتألهین در اثبات علم تمام موجودات به خداوند

دوره 12، شماره 20، خرداد 1396، صفحه 29-46

روح الله زینلی؛ علیرضا نجف زاده تربتی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


بررسی تحلیلی نظر علامه طباطبایی دربارۀ قضا و قدر با رویکرد تفسیری ـ روایی ـ فلسفی

دوره 10، شماره 16، خرداد 1394، صفحه 3-26

محمدعلی وطن‌دوست؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ حسن نقی‌زاده


بررسی و نقد دیدگاه فیزیک کوانتوم درباره اصل علّیت

دوره 5، شماره 8، آبان 1388، صفحه 33-61

سیدمرتضی حسینی شاهرودی


بررسی تطبیقی وحدت وجود از دیدگاه ابن عربی و اسپینوزا

دوره 4، شماره 7، آبان 1387، صفحه 129-161

سیدمرتضی حسینی شاهرودی


اخلاق و نسبیّت

دوره 2، شماره 4.5، بهمن 1384، صفحه 125-152

سیدمرتضی حسینی شاهرودی


معرفی و نقد پوزیتیویسم منطقی

دوره 1، شماره 2.3، شهریور 1382، صفحه 127-174

سیدمرتضی حسینی شاهرودی