دوره و شماره: دوره 17، شماره 31، آذر 1402، صفحه 1-312 

مقاله پژوهشی

تبیین مبانی فلسفی قدرت تأثیر فضای مجازی با تکیه بر نظریه اعتباریات علامه طباطبایی

صفحه 3-27

10.30513/ipd.2023.5282.1451

حسن اورعی (نویسنده مسئول)؛ طاهره کمالی‌زاده؛ مریم صانع پور؛ زهره معماری


تحلیل کارکردهای معرفت‌شناختی خیال از دیدگاه فارابی

صفحه 29-49

10.30513/ipd.2023.5101.1433

زینب برخورداری؛ سیده مهدیه پورصالح امیری (نویسنده مسئول)


واکاوی نگرش صدرایی به نفی ظهور غیر خداوند در ادعیه مأثوره و اسانید روایی

صفحه 51-71

10.30513/ipd.2023.5098.1431

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ عباس جوارشکیان؛ حمید اسفندیاری (نویسنده مسئول)


مقایسه تطبیقی خلافت از نگاه شیخ صدوق و ابن عربی

صفحه 73-97

10.30513/ipd.2023.4933.1416

سیدمحمدامین درخشانی (نویسنده مسئول)؛ مهدی آزادپرور


تحلیل حشر تبعی از منظر صدرالمتألهین و مواجهه با اشکالات رجوع الی اللّٰه

صفحه 243-268

10.30513/ipd.2023.5177.1439

محمد موسوی بایگی (نویسنده مسئول)؛ محمدتقی رجائی؛ مصطفی اسفندیاری


علمی ترویجی

مطالعه انتقادیِ نگاه کانت به آزادی از منظر فلسفه اسلامی

صفحه 269-291

10.30513/ipd.2023.5558.1471

علی انصاری بایگی (نویسنده مسئول)؛ علی جلائیان اکبرنیا؛ داود حیدری