دوره و شماره: دوره 17، شماره 30، شهریور 1401، صفحه 1-330 
نقد نفی قاعده ضرورت در فلسفه کانت و الهیات پساکانتی از منظر فلسفه اسلامی

صفحه 51-77

10.30513/ipd.2023.3591.1306

یحیی بوذری‌نژاد؛ حمید پارسانیا؛ فاطمه رفیعی آتانی (نویسنده مسئول)


نقادی نظریه فخر رازی در اثبات خلأ

صفحه 191-206

10.30513/ipd.2023.3985.1337

محمود صیدی (نویسنده مسئول)؛ محمدرضا فرهمندکیا


مداقه‌ای در مبنای اصالت وجود

صفحه 279-300

10.30513/ipd.2023.3627.1308

محمد نجاتی؛ مصطفی مؤمنی (نویسنده مسئول)؛ یاسر سالاری؛ فاروق طولی