کلیدواژه‌ها = ملاصدرا
تعداد مقالات: 44
26. ماهیت و مراتب «ذکر» در اندیشۀ ابن عربی و ملاصدرا

دوره 10، شماره 17، پاییز و زمستان 1394، صفحه 25-46

علی ارشدریاحی؛ فاطمه زارع


27. بررسی تطبیقی وجوه هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی انسان کامل در آرای ابن عربی و ملاصدرا

دوره 10، شماره 17، پاییز و زمستان 1394، صفحه 47-74

حسین بلخاری قهی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


28. تحلیل صدرایی از رابطۀ علّیت و حذف ماهیات

دوره 10، شماره 16، بهار و تابستان 1394، صفحه 47-62

عبدالعلی شکر


29. «حقیقت» در حکمت متعالیۀ ملاصدرا و هرمنوتیک فلسفی گادامر

دوره 9، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 3-30

علیرضا آزاد؛ حسن نقی زاده؛ جهانگیر مسعودی


30. نقدی بر نظریۀ «کامل شدن نفس، علت جدایی از بدن»

دوره 9، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 99-118

سیدحسین سیدموسوی


31. ابعاد ابتکاری نظریۀ مُثُل در فلسفۀ ملاصدرا

دوره 9، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 119-142

قدرت الله قربانی


32. کیفیت تعامل معرفت عقلی و عرفانی در معرفت‌شناسی صدرا

دوره 9، شماره 14، بهار و تابستان 1393، صفحه 23-36

علی حقی؛ سیده سمیه حسینی


33. جُستاری تطبیقی دربارۀ اعتبار و نقش «منابع معرفتی» در اندیشۀ ملاصدرا و ابن عربی

دوره 9، شماره 14، بهار و تابستان 1393، صفحه 37-56

رضا رضازاده؛ سمیه منفرد


34. نَفَس رحمانی در آینۀ حکمت متعالیه

دوره 9، شماره 14، بهار و تابستان 1393، صفحه 57-76

مهدی زمانی


35. برهان وجودی آنسلم و نقد آن بر اساس مبانی ملاصدرا

دوره 9، شماره 14، بهار و تابستان 1393، صفحه 77-99

سیدحمید طالب‌ زاده؛ رحمت الله کریم زاده


36. نقش نگرش وجودی صدرا به علم در تعالی نفس

دوره 9، شماره 14، بهار و تابستان 1393، صفحه 101-125

محمدمهدی مشکاتی؛ مریم فخرالدینی


37. روابط مفهومی علم و ایمان در آثار ملاصدرا

دوره 8، شماره 12، بهار و تابستان 1392، صفحه 3-26

جنان ایزدی؛ محمدمهدی مشکاتی


38. نسبت نجات و حقانیت از نظر ملاصدرا و جان هیک

دوره 8، شماره 12، بهار و تابستان 1392، صفحه 27-46

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ علی زنگوئی؛ علی اشرف امامی؛ عباس جوارشکیان


39. رابطۀ علت و معلول در دیدگاه سهروردی و ملاصدرا؛ شباهت‌ها و تفاوت‌ها

دوره 7، شماره 11، پاییز و زمستان 1391، صفحه 31-58

رضا اکبریان؛ نفیسه نجبا


40. نقد تحلیلی نظریۀ ملاصدرا در جمع بین حدوث و بقای نفس

دوره 7، شماره 11، پاییز و زمستان 1391، صفحه 81-91

محمداسحاق عارفی


41. نقش عقل فعال در مسئلۀ نبوت از منظر ابن سینا و ملاصدرا

دوره 7، شماره 10، بهار و تابستان 1391، صفحه 143-161

فروغ السادات رحیم پور؛ فاطمه زارع


43. قوۀ خیال و عالم صور خیالی

دوره 5، شماره 8، پاییز 1388، صفحه 3-32

رضا اکبریان


44. تحلیل رابطۀ نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا

دوره 5، شماره 8، پاییز 1388، صفحه 83-102

محمداسحاق عارفی