نمایه نویسندگان

آ

 • آزاد، تکتم تأثیر آرای ابن سینا بر فلسفۀ اروپا در قرون وسطی [دوره 10، شماره 17، 1394، صفحه 3-23]
 • آزاد، علیرضا «حقیقت» در حکمت متعالیۀ ملاصدرا و هرمنوتیک فلسفی گادامر [دوره 9، شماره 15، 1393، صفحه 3-30]
 • آزاد، علی‌رضا تأثیر آرای ابن سینا بر فلسفۀ اروپا در قرون وسطی [دوره 10، شماره 17، 1394، صفحه 3-23]
 • آزادپرور، مهدی تبیین و ارزیابی فهم صفات الهی از منظر میرزامهدی اصفهانی [دوره 15، شماره 26، 1399، صفحه 3-21]
 • آگاه، طه بازنگری انتقادی استدلال کلامی مثبِت «اراده الهی» [دوره 17، شماره 30، 1401، صفحه 131-148]

ا

 • ابراهیمی دینانی، غلامحسین رابطه نفس و بدن [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 3-19]
 • ابراهیمی مقدم، غلامرضا پیش‌فرض‌های فلسفی دانش پزشکی در تمدن اسلامی [دوره 16، شماره 29، 1400، صفحه 3-33]
 • احمدی، اسماء چالش ذاتی یا فعلی بودن اراده خدا از دیدگاه امام رضا طبق تفسیر فلسفی ملاصدرا همراه با نقادی نظریه علامه طباطبایی در این زمینه [دوره 14، شماره 25، 1398، صفحه 67-84]
 • احمدی، حسن سیر تفکرات پیرامون مدینۀ فاضله در جهان اسلام [دوره 7، شماره 11، 1391، صفحه 3-29]
 • احمدی، حسین بررسی معرفت‌شناسی اخلاق در دیدگاه فارابی [دوره 13، شماره 23، 1397، صفحه 3-24]
 • احمدی، حسین بررسی معناشناسی اخلاق نزد شیخ اشراق [دوره 16، شماره 29، 1400، صفحه 35-56]
 • اخگری، محمدجواد جسم، جوهری مشکّک در اندیشۀ سهروردی [دوره 12، شماره 20، 1396، صفحه 111-126]
 • ارجمند، ابوالحسن مطالعۀ تطبیقی استقلال مفهومی وجود رابط در ملاصدرا و اسپینوزا [دوره 13، شماره 22، 1397، صفحه 109-126]
 • ارشادی نیا، محمدرضا چالش‌های انگارۀ «علم بلامعلوم»در تبیین کیفیت علم قبل‌الایجاد [دوره 12، شماره 20، 1396، صفحه 3-28]
 • ارشادی نیا، محمدرضا توجیه متعالی صدرایی از رویداد مرگ [دوره 11، شماره 18، 1395، صفحه 33-50]
 • ارشادی نیا، محمدرضا رهاوردهای هستی‌شناختی حرکت جوهری در دیدگاه استاد آشتیانی [دوره 9، شماره 15، 1393، صفحه 31-54]
 • ارشادی نیا، محمدرضا کاربست آموزۀ حقیقت و رقیقت در علم‌النفس [دوره 8، شماره 13، 1392، صفحه 3-26]
 • ارشادی نیا، محمدرضا واکاوی شبهه دور و مصادره به مطلوب بر ادله اصالت وجود [دوره 15، شماره 27، 1399، صفحه 3-22]
 • ارشادی‌نیا، محمدرضا توحید افعالی در پرتو وحدت وجود در دیدگاه آقاعلی مدرس [دوره 14، شماره 24، 1398، صفحه 197-218]
 • ارشادی‌نیا، محمدرضا ارزیابی ناهنجارنمایی پیامد آموزۀ تشکیک وجود در تعلیم و تربیت [دوره 17، شماره 30، 1401، صفحه 3-24]
 • ارشد ریاحی، علی تحلیل انتقادی برهان صدیقین ملاصدرا بر مبنای دو رویکرد [دوره 14، شماره 24، 1398، صفحه 109-128]
 • ارشدریاحی، علی ارزیابی نقدهای علامه سمنانی بر تقریر آقاعلی مدرس در اصالت وجود [دوره 12، شماره 21، 1396، صفحه 45-66]
 • ارشدریاحی، علی جایگاه نظریۀ فقر وجودی معلول در تبیین خداشناسی فطری ملاصدرا در آیۀ فطرت [دوره 14، شماره 25، 1398، صفحه 3-22]
 • ارشدریاحی، علی مبادی فلسفی وحی در اندیشۀ ملاصدرا [دوره 11، شماره 18، 1395، صفحه 3-31]
 • ارشدریاحی، علی ماهیت و مراتب «ذکر» در اندیشۀ ابن عربی و ملاصدرا [دوره 10، شماره 17، 1394، صفحه 25-46]
 • استادی، کاظم نقد و بررسی چیستی رنگ با تأکید بر دیدگاه ابن سینا [دوره 16، شماره 29، 1400، صفحه 181-210]
 • اسدی گرمارودی، محمد نقد و بررسی وحدت وجود عرفانی در منابع وحیانی [دوره 8، شماره 13، 1392، صفحه 27-50]
 • اسعدی، مهدی تمایز وجود و ماهیت نزد فارابی و مقایسۀ آن با نظر بوئتیوس در باب تمایز وجود و موجود [دوره 13، شماره 23، 1397، صفحه 25-48]
 • اسفندیاری، مصطفی بررسی هستی‌شناسانۀ حسن و قبح و گزاره‌های اخلاقی از دیدگاه محقق اصفهانی و علامه طباطبایی [دوره 10، شماره 16، 1394، صفحه 63-94]
 • اسفندیاری، مصطفی واکاوی و نقد دیدگاه حکیم عبدالرزّاق لاهیجی در حسن و قبح و قضایای مشتمل بر آن‌ها [دوره 8، شماره 13، 1392، صفحه 51-78]
 • اسلامی‌نسب، حمزه‌ علی بررسی انتقادی دیدگاه چوپرا در باب ذهن‌گرا بودن انسان بر اساس آراء صدرا [دوره 17، شماره 30، 1401، صفحه 25-50]
 • اسماعیلی، محمد علی ارزیابی قرائت‌های نظریه عینیت صفات با ذات الهی با تأکید بر رویکرد صدرایی [دوره 16، شماره 28، 1400، صفحه 3-28]
 • اسماعیلی، مسعود بررسی تطبیقی فناء فی اللّٰه از منظر ابن سینا، سهروردی و ملاصدرا [دوره 16، شماره 28، 1400، صفحه 111-139]
 • اشرف امامی، علی نسبت نجات و حقانیت از نظر ملاصدرا و جان هیک [دوره 8، شماره 12، 1392، صفحه 27-46]
 • اعتمادی نیا، مجتبی صورت‌بندی‌های مسئلۀ شر در آثار فیلسوفان مسلمان با تکیه بر آرای فارابی، ابن‌سینا، سهروردی و ملاصدرا [دوره 8، شماره 12، 1392، صفحه 117-140]
 • افرادی، کاظم سیر تفکرات پیرامون مدینۀ فاضله در جهان اسلام [دوره 7، شماره 11، 1391، صفحه 3-29]
 • امام جمعه، مهدی ارزیابی نقدهای علامه سمنانی بر تقریر آقاعلی مدرس در اصالت وجود [دوره 12، شماره 21، 1396، صفحه 45-66]
 • امامی جمعه، مهدی نقد و بررسی تطبیقی نظریۀ «طرح عظیم» استیون هاوکینگ از منظر حکمت متعالیه [دوره 9، شماره 15، 1393، صفحه 71-98]
 • امیرخانی، مهناز تطور تاریخی چیستی مشهورات نزد منطق‌دانان مسلمان [دوره 11، شماره 19، 1395، صفحه 65-86]
 • انواری، سعید بررسی شیوۀ استفادۀ ملاصدرا از منابع مختلف و تبیین‌های قابل طرح در مورد آن [دوره 16، شماره 28، 1400، صفحه 29-60]
 • اهل سرمدی، نفیسه انحاء ادراک کلی مبتنی بر علم‌النفس صدرایی [دوره 11، شماره 19، 1395، صفحه 45-64]
 • اکبری، رضا تحلیل مهمترین براهین ابطال تناسخ از نظر ملاصدرا [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 63-83]
 • اکبریان، رضا اصالت وجود؛ مسئله‌ای بدیهی یا نظری؟ [دوره 13، شماره 23، 1397، صفحه 49-70]
 • اکبریان، رضا بررسی و تحلیل دیدگاه ارسطو دربارۀ معرفت یقینی در فلسفۀ اولی [دوره 11، شماره 19، 1395، صفحه 87-110]
 • اکبریان، رضا ثبات یا نسبیت گزاره‌های اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 11، شماره 18، 1395، صفحه 51-75]
 • اکبریان، رضا اعتبارات عقلی نزد سهروردی (بررسی قاعدۀ «کلّ ما یلزم من تکرّره محال فهو اعتباری») [دوره 9، شماره 15، 1393، صفحه 55-70]
 • اکبریان، رضا ادراک فطری از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) [دوره 8، شماره 13، 1392، صفحه 79-98]
 • اکبریان، رضا رابطۀ علت و معلول در دیدگاه سهروردی و ملاصدرا؛ شباهت‌ها و تفاوت‌ها [دوره 7، شماره 11، 1391، صفحه 31-58]
 • اکبریان، رضا تحلیل و نقد دیدگاه ملاصدرا دربارۀ سنخیت علت و معلول [دوره 7، شماره 10، 1391، صفحه 21-54]
 • اکبریان، رضا معاد جسمانی، از نظر آقاعلی مدرس زنوزی و علامه طباطبایی [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 39-54]
 • اکبریان، رضا قوۀ خیال و عالم صور خیالی [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 3-32]
 • ایرجی نیا، اعظم برهان صدیقین و تأثیر آن در نظریۀ ترادف صفات الهی از دیدگاه ابن سینا [دوره 11، شماره 19، 1395، صفحه 3-24]
 • ایزانلو، هادی بررسی تطبیقی حمل حقیقت و رقیقت از دیدگاه ملاصدرا و ابن عربی [دوره 15، شماره 27، 1399، صفحه 211-233]
 • ایزدی، جنان روابط مفهومی علم و ایمان در آثار ملاصدرا [دوره 8، شماره 12، 1392، صفحه 3-26]

ب

 • بادسار، رقیه نقش دانش ریشه شناسی در رهیافت فلسفی به واژه «حقّ» در قرآن کریم [دوره 15، شماره 26، 1399، صفحه 81-110]
 • باقری نژاد، فاطمه تحلیلی بر دیدگاه علامه طباطبایی و جوادی آملی در مسئله عالم ذرّ با تکیه بر مبانی ملاصدرا [دوره 15، شماره 27، 1399، صفحه 23-46]
 • برخورداری، زینب تطور تاریخی چیستی مشهورات نزد منطق‌دانان مسلمان [دوره 11، شماره 19، 1395، صفحه 65-86]
 • برخورداری، زینب پلورالیسم دینی از مسئله‌نما تا مسئله [دوره 2، 4.5، 1384، صفحه 153-169]
 • برقعی، زهره تحلیل و بررسی ادله قرآنی بر تجرد نفس با تأکید بر تفاسیر روایی [دوره 16، شماره 28، 1400، صفحه 161-186]
 • بزرگزاده، محمد سنجش و سازش دیدگاه فخر رازی و آلوسی در مسئله کلام الهی [دوره 16، شماره 29، 1400، صفحه 283-309]
 • بزرگی، سیدعابدین بررسی رابطۀ نفس و قوا از منظر ابن سینا [دوره 13، شماره 22، 1397، صفحه 3-22]
 • بلخاری قهی، حسین بررسی تطبیقی وجوه هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی انسان کامل در آرای ابن عربی و ملاصدرا [دوره 10، شماره 17، 1394، صفحه 47-74]
 • بنی اردلان، اسماعیل نمودهای زیبایی‌شناسی در اندیشه ابن مسکویه [دوره 15، شماره 27، 1399، صفحه 141-166]
 • بهروان، حسین تأملی در اندیشۀ سیاسی ملاصدرا [دوره 7، شماره 11، 1391، صفحه 59-80]
 • بهروان، حسین بنیانهای فکری مولانا و حکیم سبزواری در عرفان و حکمت [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 121-134]
 • بهروان، حسین نقد حاجی سبزواری بر دیدگاه ملاصدرا در باب ترکیب ماده و صورت، اتحاد عاقل و معقول، ادراک کلیات و حدوث اسمی [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 129-149]
 • بوجاری، حمیدرضا تأملی در معنا، مدلول و مبانی نظریۀ اشتداد علم حضوری نفس به ذاتش در حکمت متعالیه [دوره 14، شماره 25، 1398، صفحه 85-102]
 • بوذری نژاد، یحیی فرد و جامعه؛ کشاکش آراءِ فلاسفه معاصر مسلمان [دوره 15، شماره 27، 1399، صفحه 47-72]
 • بوذری نژاد، یحیی معاد جسمانی نزد ملاصدرا [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 27-48]
 • بوذری‌نژاد، یحیی نقد نفی قاعده ضرورت در فلسفه کانت و الهیات پساکانتی از منظر فلسفه اسلامی [دوره 17، شماره 30، 1401، صفحه 51-77]
 • بیگلری، مجتبی فرجام نفوس ناقصه از دیدگاه ابن سینا [دوره 16، شماره 29، 1400، صفحه 237-260]

پ

 • پاداش پور، رسول مقایسه تطبیقی مسأله شر از دیدگاه ابن عربی، ملاصدرا و اسپینوزا [دوره 14، شماره 25، 1398، صفحه 103-122]
 • پاداش پور، رسول بررسی تطبیقی حمل حقیقت و رقیقت از دیدگاه ملاصدرا و ابن عربی [دوره 15، شماره 27، 1399، صفحه 211-233]
 • پارسانیا، حمید نقد نفی قاعده ضرورت در فلسفه کانت و الهیات پساکانتی از منظر فلسفه اسلامی [دوره 17، شماره 30، 1401، صفحه 51-77]
 • پارسایی، جواد تبیین و بررسی ادراک حسی از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی [دوره 11، شماره 19، 1395، صفحه 25-44]
 • پارسایی، جواد رابطه عالم مثال و عالم طبیعت از دیدگاه علامه طباطبایی و شیخ اشراق [دوره 15، شماره 26، 1399، صفحه 23-40]
 • پارسایی (نویسنده مسئول)، جواد تحلیل و بررسی چالش‌ها و راه حل‌های مسئله «خطای حسی» در حکمت اسلامی [دوره 17، شماره 30، 1401، صفحه 79-104]
 • پاشایی، محمدجواد تحلیل رابطه موسیقی و نفس انسان با تأکید بر علم‌النفس سینوی [دوره 15، شماره 27، 1399، صفحه 73-96]
 • پروازمنش، بهزاد بررسی انسجام برهان فصل و وصل با نظام حکمت مشاء [دوره 14، شماره 24، 1398، صفحه 85-108]
 • پروازمنش، بهزاد برهان قوه و فعل از منظر فلسفه مشاء [دوره 15، شماره 26، 1399، صفحه 41-62]
 • پروازمنش، بهزاد قاعده حدوث؛ از سازگاری با فلسفه مشاء تا بهسازی در حکمت متعالیه [دوره 16، شماره 28، 1400، صفحه 61-85]
 • پهلوانی‌نژاد، محبوبه تأملی در روش‌شناسی فهم در فلسفۀ صدرالمتألهین [دوره 10، شماره 16، 1394، صفحه 117-136]
 • پورافغان، عظیمه فهم و اثبات بساطت حق‌تعالی در پرتو قیومیت الهی از دیدگاه ملاصدرا [دوره 12، شماره 21، 1396، صفحه 3-24]
 • پورصالح امیری، سیده ملیحه تطور تاریخی چیستی مشهورات نزد منطق‌دانان مسلمان [دوره 11، شماره 19، 1395، صفحه 65-86]

ت

 • تحریرچی، نفیسه تأملی در برهان‌های عصمت امام [دوره 9، شماره 15، 1393، صفحه 143-164]
 • تحریرچی، نفیسه نگرشی منطقی به برهان حفظ و نقل شرع [دوره 7، شماره 11، 1391، صفحه 121-138]
 • تقوی، هدیه صورت بندی معناییِ مدنیت در کتاب تهذیب الاخلاق ابن مسکویه [دوره 15، شماره 26، 1399، صفحه 63-80]
 • توازیانی، زهره فلسفه برای کودکان در تراز دانش فلسفه و جواز تربیت اسلامی [دوره 16، شماره 29، 1400، صفحه 57-82]
 • تورانی، اعلی رابطۀ سعادت و سیاست از دیدگاه فارابی [دوره 7، شماره 10، 1391، صفحه 107-120]
 • توکلی، زهرا تبیین شاخصه‌های علم از نگاه قاضی سعید قمی [دوره 14، شماره 24، 1398، صفحه 45-66]

ج

 • جامه بزرگی، محمدجعفر خوانشی خاص از نظریه حرکت جوهری با بسط نظریه فیض در فلسفه ابن سینا [دوره 16، شماره 29، 1400، صفحه 83-101]
 • جلائیان اکبرنیا، علی آیۀ ولایت؛ پندارها و پاسخ‌ها [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 79-104]
 • جلیلی بهابادی، ربابه تحلیل انتقادی برهان صدیقین ملاصدرا بر مبنای دو رویکرد [دوره 14، شماره 24، 1398، صفحه 109-128]
 • جمال‌زاده، محمدحسین بررسی تطبیقی دیدگاه انتقادی شهید مطهری و هابرماس به پوزیتیویسم [دوره 16، شماره 29، 1400، صفحه 103-130]
 • جمشیدی، زهرا بازخوانی نظرگاه سهروردی در باب تناسخ بر پایۀ متن حکمة الاشراق [دوره 10، شماره 16، 1394، صفحه 27-46]
 • جوارشکیان، عباس نسبت نجات و حقانیت از نظر ملاصدرا و جان هیک [دوره 8، شماره 12، 1392، صفحه 27-46]
 • جوارشکیان، عباس عدم مرز میان مجرد و مادی در تفکر صدرایی [دوره 15، شماره 27، 1399، صفحه 119-140]

چ

 • چنگی اشتیانی، مهری ارزیابی قرائت‌های نظریه عینیت صفات با ذات الهی با تأکید بر رویکرد صدرایی [دوره 16، شماره 28، 1400، صفحه 3-28]

ح

 • حاجی‌حیدری، حامد بررسی تطبیقی دیدگاه انتقادی شهید مطهری و هابرماس به پوزیتیویسم [دوره 16، شماره 29، 1400، صفحه 103-130]
 • حسنی، حمید وجودشناسی اجتماعی علامه طباطبایی بر اساس اعتباریات [دوره 16، شماره 29، 1400، صفحه 131-159]
 • حسنین، شیخ محمد نقد و بررسی نظریه‌های غایت‌گرایانه الزام سیاسی [دوره 1، 2.3، 1382، صفحه 211-239]
 • حسین زاده، محمد بررسی دیدگاه وگنر دربارۀ توهم ارادۀ آگاهانه با تکیه بر مبانی ملاصدرا [دوره 13، شماره 22، 1397، صفحه 23-38]
 • حسین زاده، محمد بازسازی نظریۀ سلطنت نفس بر اساس مبانی ملاصدرا [دوره 16، شماره 28، 1400، صفحه 87-110]
 • حسین پور، رسول پدیده‌های فراطبیعی در نگرگاه فیلسوفان مسلمان [دوره 8، شماره 12، 1392، صفحه 101-116]
 • حسینى حکمت (نویسنده مسئول)، سیدمحمد بازنگری انتقادی استدلال کلامی مثبِت «اراده الهی» [دوره 17، شماره 30، 1401، صفحه 131-148]
 • حسینی، بی بی زینب نقش دانش ریشه شناسی در رهیافت فلسفی به واژه «حقّ» در قرآن کریم [دوره 15، شماره 26، 1399، صفحه 81-110]
 • حسینی، سیده سمیه کیفیت تعامل معرفت عقلی و عرفانی در معرفت‌شناسی صدرا [دوره 9، شماره 14، 1393، صفحه 23-36]
 • حسینی، معصومه سادات تأملی در اندیشۀ سیاسی ملاصدرا [دوره 7، شماره 11، 1391، صفحه 59-80]
 • حسینی سنگ‌چال، سیداحمد نقش مسئلۀ بساطت یا ترکب مشتق در شکل‌گیری استدلال شیخ اشراق بر اعتباریت وجود و پاسخ‌های آن [دوره 14، شماره 24، 1398، صفحه 151-172]
 • حسینی شاهرودی، سید مرتضی بررسی تطبیقی وجوه هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی انسان کامل در آرای ابن عربی و ملاصدرا [دوره 10، شماره 17، 1394، صفحه 47-74]
 • حسینی شاهرودی، سیدمرتضی بررسی تحلیلی دیدگاه ملاصدرا دربارۀ لوح محفوظ و لوح محو و اثبات با رویکرد فلسفی [دوره 14، شماره 24، 1398، صفحه 3-24]
 • حسینی شاهرودی، سیدمرتضی نقد و بررسی گفتمان امکان یا امتناع شناخت خدا [دوره 13، شماره 22، 1397، صفحه 39-64]
 • حسینی شاهرودی، سیدمرتضی فهم و اثبات بساطت حق‌تعالی در پرتو قیومیت الهی از دیدگاه ملاصدرا [دوره 12، شماره 21، 1396، صفحه 3-24]
 • حسینی شاهرودی، سیدمرتضی مبانی فلسفی صدرالمتألهین در اثبات علم تمام موجودات به خداوند [دوره 12، شماره 20، 1396، صفحه 29-46]
 • حسینی شاهرودی، سیدمرتضی بررسی نظریه حشر صدرالمتألهین در عرفان ابن عربی [دوره 14، شماره 25، 1398، صفحه 187-206]
 • حسینی شاهرودی، سیدمرتضی بررسی تحلیلی نظر علامه طباطبایی دربارۀ قضا و قدر با رویکرد تفسیری ـ روایی ـ فلسفی [دوره 10، شماره 16، 1394، صفحه 3-26]
 • حسینی شاهرودی، سیدمرتضی بررسی درستی انتساب تناسخ به سهروردی و زکریای رازی با تکیه بر آثار [دوره 9، شماره 14، 1393، صفحه 3-21]
 • حسینی شاهرودی، سیدمرتضی فاعلیت یا قابلیت نفس در ادراک جزئیات و بررسی نتایج حاصل از پذیرش هر یک در اندیشه صدرا [دوره 15، شماره 26، 1399، صفحه 133-156]
 • حسینی شاهرودی، سیدمرتضی نسبت نجات و حقانیت از نظر ملاصدرا و جان هیک [دوره 8، شماره 12، 1392، صفحه 27-46]
 • حسینی شاهرودی، سیدمرتضی چیستی نفس و رابطۀ آن با بدن از دیدگاه سهروردی و کانت [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 3-38]
 • حسینی شاهرودی، سیدمرتضی بررسی و نقد دیدگاه فیزیک کوانتوم درباره اصل علّیت [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 33-61]
 • حسینی شاهرودی، سیدمرتضی روایات خلقت نوری و موضع سه حکیم بزرگ: صدرالمتألهین، فیض کاشانی و علامه طباطبایی [دوره 16، شماره 29، 1400، صفحه 261-282]
 • حسینی شاهرودی، سیدمرتضی عدم مرز میان مجرد و مادی در تفکر صدرایی [دوره 15، شماره 27، 1399، صفحه 119-140]
 • حسینی شاهرودی، سیدمرتضی واکاوی نظری مرتبه ادراکی تخیل و مفاهیم بنیادین مرتبط به آن از دیدگاه ملاصدرا با چشم‌انداز روان‌شناسی شناختی [دوره 16، شماره 28، 1400، صفحه 141-160]
 • حسینی شاهرودی، سیدمرتضی معرفی و نقد پوزیتیویسم منطقی [دوره 1، 2.3، 1382، صفحه 127-174]
 • حسینی شاهرودی، سیدمرتضی اخلاق و نسبیّت [دوره 2، 4.5، 1384، صفحه 125-152]
 • حسینی شاهرودی، سیدمرتضی بررسی تطبیقی وحدت وجود از دیدگاه ابن عربی و اسپینوزا [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 129-161]
 • حسینی شریف، سیدعلی مطالعۀ تطبیقی عقل اول و وجود منبسط در حکمت مشاء و عرفان [دوره 12، شماره 20، 1396، صفحه 47-68]
 • حسینی شریف، سیدعلی مخلوق اوّل در روایات و دو مواجهۀ متفاوت [دوره 11، شماره 18، 1395، صفحه 77-101]
 • حسین‌زاده، محمد تحلیل دیدگاه سهروردی در مسئلۀ کلیات و مواجهۀ ملاصدرا با آن [دوره 17، شماره 30، 1401، صفحه 105-103]
 • حصاری، رضا اسفار اربعه از منظر رفیعی قزوینی و جوادی آملی [دوره 12، شماره 21، 1396، صفحه 25-44]
 • حصاری، رضا تحلیل و بررسی دیدگاه حکیم سبزواری نسبت به موضع ملاصدرا دربارۀ مجرای قاعدۀ الواحد [دوره 15، شماره 27، 1399، صفحه 255-272]
 • حصاری، رضا بررسی و تحلیل دیدگاه علامه حسن‌زاده آملی درباره عالم مثال منفصل [دوره 16، شماره 29، 1400، صفحه 161-180]
 • حقی، علی کیفیت تعامل معرفت عقلی و عرفانی در معرفت‌شناسی صدرا [دوره 9، شماره 14، 1393، صفحه 23-36]
 • حقی، علی وجوه اشتراک و شباهت در دیدگاه‌های معرفت‌شناختی ملاصدرا و هوسرل [دوره 8، شماره 12، 1392، صفحه 47-64]
 • حیدری، داود نظریۀ «روح معنا»؛تقریرها و نقدها [دوره 13، شماره 23، 1397، صفحه 113-138]
 • حیدری، داود نسبت‌های ممکن بین دو شیء در خارج و قضایای شرطی حاکی از آن‌ها [دوره 14، شماره 25، 1398، صفحه 23-44]
 • حیدری، داود نقد و بررسی دیدگاه بولتمان دربارۀ معجزه [دوره 7، شماره 10، 1391، صفحه 121-141]

خ

 • خادمی، حمیدرضا بررسی و تحلیل دیدگاه علامه حسن‌زاده آملی درباره عالم مثال منفصل [دوره 16، شماره 29، 1400، صفحه 161-180]
 • خاکپور، حسین سنجش و سازش دیدگاه فخر رازی و آلوسی در مسئله کلام الهی [دوره 16، شماره 29، 1400، صفحه 283-309]
 • خبازی کناری، مهدی تحلیل ماهیت نشانه از منظر سوسور و فارابی [دوره 15، شماره 26، 1399، صفحه 157-170]
 • خسروپناه، عبدالحسین اسفار اربعه از منظر رفیعی قزوینی و جوادی آملی [دوره 12، شماره 21، 1396، صفحه 25-44]
 • خسروپناه، عبدالحسین مبانی فلسفی ـ حِکمی صنعت (با تأکید بر آرای فلاسفۀ اسلامی) [دوره 12، شماره 20، 1396، صفحه 69-96]
 • خسروپناه، عبدالحسین متکلمان اسلامی و انتظار بشر از دین [دوره 1، 2.3، 1382، صفحه 27-74]
 • خسروی فارسانی، محمد ارزیابی نقدهای علامه سمنانی بر تقریر آقاعلی مدرس در اصالت وجود [دوره 12، شماره 21، 1396، صفحه 45-66]
 • خفری، فاطمه بررسی نظریۀ «علم الهی» در اندیشۀ شیخ اشراق و پل تیلیخ [دوره 14، شماره 24، 1398، صفحه 67-84]

د

 • دانش شهرکی، حبیب‌الله تأثیر ابن رشد بر حیات فلسفی غرب در آستانه رنسانس [دوره 15، شماره 27، 1399، صفحه 235-254]
 • داوری چهارده، وحید بررسی و تحلیل نظریۀ خواجه نصیرالدین طوسی در عقیدۀ بداء [دوره 12، شماره 21، 1396، صفحه 93-116]
 • دهباشی، مهدی اصل تضاد در عالم از دیدگاه صدرا و هگل [دوره 16، شماره 28، 1400، صفحه 211-235]
 • دهقانی، امین بررسی تطبیقی فناء فی اللّٰه از منظر ابن سینا، سهروردی و ملاصدرا [دوره 16، شماره 28، 1400، صفحه 111-139]
 • دهقانی، امین وحدت قرآن و برهان در تبیین «تجسم اعمال» بر اساس هندسه فکری علامه جوادی آملی [دوره 17، شماره 30، 1401، صفحه 149-190]
 • ده‌پهلوان، طلعت نقد و بررسی چیستی رنگ با تأکید بر دیدگاه ابن سینا [دوره 16، شماره 29، 1400، صفحه 181-210]
 • دکامی، سردار اصالت وجود؛ مسئله‌ای بدیهی یا نظری؟ [دوره 13، شماره 23، 1397، صفحه 49-70]
 • دیباجی، سیدمحمدعلی بازشناسی مفهوم طبیعت در فلسفه سهروردی در پرتو نقد صورت نوعیه [دوره 15، شماره 26، 1399، صفحه 111-132]
 • دیرباز، عسکر مبانی فلسفی ـ حِکمی صنعت (با تأکید بر آرای فلاسفۀ اسلامی) [دوره 12، شماره 20، 1396، صفحه 69-96]
 • دیرباز، عسکر تحلیل مبادی تصوری و تصدیقی مسئلۀ ارتباط نفس با بدن [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 55-75]

ر

 • راستین، امیر بررسی درستی انتساب تناسخ به سهروردی و زکریای رازی با تکیه بر آثار [دوره 9، شماره 14، 1393، صفحه 3-21]
 • راستین، امیر فاعلیت یا قابلیت نفس در ادراک جزئیات و بررسی نتایج حاصل از پذیرش هر یک در اندیشه صدرا [دوره 15، شماره 26، 1399، صفحه 133-156]
 • رامین، فرح مفاهیم کلی در فلسفه سینوی و تأثیر آن بر فلسفه قرون وسطی [دوره 15، شماره 27، 1399، صفحه 97-118]
 • رامین، فرح دفاع از برهان نظم آکوئیناس و پیلی (با تأکید بر آراء جوادی آملی) [دوره 16، شماره 29، 1400، صفحه 211-235]
 • راه بار، ندا تحلیل ماهیت نشانه از منظر سوسور و فارابی [دوره 15، شماره 26، 1399، صفحه 157-170]
 • رحمانیان، مجتبی حل معضل معقول ثانی فلسفی توسط صدرالمتألهین و ثمرۀ آن [دوره 12، شماره 20، 1396، صفحه 127-144]
 • رحمت‌آبادی، اعظم تأثیر آرای ابن سینا بر فلسفۀ اروپا در قرون وسطی [دوره 10، شماره 17، 1394، صفحه 3-23]
 • رحیم پور، فروغ السادات نقش عقل فعال در مسئلۀ نبوت از منظر ابن سینا و ملاصدرا [دوره 7، شماره 10، 1391، صفحه 143-161]
 • رستمی، ابراهیم تأملی بر نظریۀ علم حصولی پروردگار به آفریدگان پیش از آفرینش [دوره 15، شماره 26، 1399، صفحه 171-195]
 • رستمیان، محمدعلی خداشناسی فلسفی در کلام امام رضا(ع) [دوره 8، شماره 13، 1392، صفحه 99-126]
 • رضازاده، رضا بازخوانی نظرگاه سهروردی در باب تناسخ بر پایۀ متن حکمة الاشراق [دوره 10، شماره 16، 1394، صفحه 27-46]
 • رضازاده، رضا جُستاری تطبیقی دربارۀ اعتبار و نقش «منابع معرفتی» در اندیشۀ ملاصدرا و ابن عربی [دوره 9، شماره 14، 1393، صفحه 37-56]
 • رضایی، عبدالکریم بازکاوی نظریه نیستی انگاری شرّ [دوره 1، 2.3، 1382، صفحه 175-210]
 • رفیعی آتانی (نویسنده مسئول)، فاطمه نقد نفی قاعده ضرورت در فلسفه کانت و الهیات پساکانتی از منظر فلسفه اسلامی [دوره 17، شماره 30، 1401، صفحه 51-77]
 • رقوی، جواد افکار افلاطونی ابن سینا [دوره 2، 4.5، 1384، صفحه 73-100]
 • رقوی، جواد دیدگاه معرفت‌شناختی ویتگنشتاین [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 155-179]
 • رنجبرزاده، فرزانه نقد و بررسی گفتمان امکان یا امتناع شناخت خدا [دوره 13، شماره 22، 1397، صفحه 39-64]
 • رنجبرزاده، فرزانه عدم مرز میان مجرد و مادی در تفکر صدرایی [دوره 15، شماره 27، 1399، صفحه 119-140]
 • رهبر، امین نمودهای زیبایی‌شناسی در اندیشه ابن مسکویه [دوره 15، شماره 27، 1399، صفحه 141-166]
 • رهبر، حسن منزلت عرفان و قرآن در مقایسه با عقل در اندیشۀ ابن‌سینا [دوره 8، شماره 12، 1392، صفحه 83-100]
 • رهبر، حسن رویکردی تاریخی به مقولۀ معرفت‌شناسی در تاریخ فلسفۀ غرب و فلسفۀ اسلامی [دوره 7، شماره 10، 1391، صفحه 81-106]
 • رهبری، مسعود مبادی فلسفی وحی در اندیشۀ ملاصدرا [دوره 11، شماره 18، 1395، صفحه 3-31]
 • روح الامین، نرگس السادات مقارنه دیدگاه فیلسوفان و قرآن کریم در بحث زمان، دهر و سرمد [دوره 16، شماره 28، 1400، صفحه 289-313]

ز

 • زارع، فاطمه ماهیت و مراتب «ذکر» در اندیشۀ ابن عربی و ملاصدرا [دوره 10، شماره 17، 1394، صفحه 25-46]
 • زارع، فاطمه نقش عقل فعال در مسئلۀ نبوت از منظر ابن سینا و ملاصدرا [دوره 7، شماره 10، 1391، صفحه 143-161]
 • زارع، هوشنگ معیار در جوهر و عرض بودن مقوله‌ها [دوره 7، شماره 10، 1391، صفحه 3-20]
 • زمانی، مائده جایگاه نظریۀ فقر وجودی معلول در تبیین خداشناسی فطری ملاصدرا در آیۀ فطرت [دوره 14، شماره 25، 1398، صفحه 3-22]
 • زمانی، مهدی نَفَس رحمانی در آینۀ حکمت متعالیه [دوره 9، شماره 14، 1393، صفحه 57-76]
 • زمانی، مهدی صفت قیومیت خداوند و نتایج آن در آینۀ حکمت متعالیۀ صدرالمتألهین [دوره 8، شماره 12، 1392، صفحه 65-82]
 • زندیه، مهدی تکامل نفس از منظر عقل [دوره 2، 4.5، 1384، صفحه 21-50]
 • زندیه، مهدی تبیین و بررسی مبانی نظری وحدت وجود [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 21-48]
 • زندیه، مهدی ترتیب نظام هستی از منظر حکمت مشاء و اشراق [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 105-127]
 • زنگوئی، علی نسبت نجات و حقانیت از نظر ملاصدرا و جان هیک [دوره 8، شماره 12، 1392، صفحه 27-46]
 • زیارتی، مریم‌سادات توحید افعالی و رابطۀ آن با فعل اختیاری انسان [دوره 10، شماره 17، 1394، صفحه 75-98]
 • زینلی، روح الله مبانی فلسفی صدرالمتألهین در اثبات علم تمام موجودات به خداوند [دوره 12، شماره 20، 1396، صفحه 29-46]
 • زینلی، روح‌اله تبیین و بررسی پاسخ ملاصدرا به شبهه ناسازگاری رضایت به قضای الهی با رضایت به شرور [دوره 15، شماره 27، 1399، صفحه 167-188]
 • زینلی، غلامحسین «امامت» در کلام شیعۀ امامیه (با توجه به منابع اهل سنت) [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 151-179]
 • زینلی، غلامحسین مفهوم‌شناسی و مصداق‌یابی اهل بیت(علیهم السلام) [دوره 2، 4.5، 1384، صفحه 3-19]
 • زینلی، غلامحسین امامت و امامان(علیهم السلام) در صحاح و برخی منابع معتبر اهل سنت [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 129-153]

س

 • سالاری، یاسر بررسی و تبیین اطلاق‌گرایی معرفتی در حکمت متعالیه [دوره 10، شماره 16، 1394، صفحه 137-152]
 • سالاری، یاسر مداقه‌ای در مبنای اصالت وجود [دوره 17، شماره 30، 1401، صفحه 279-300]
 • ستاری، علی فلسفه برای کودکان در تراز دانش فلسفه و جواز تربیت اسلامی [دوره 16، شماره 29، 1400، صفحه 57-82]
 • سراج، شمس الله منزلت عرفان و قرآن در مقایسه با عقل در اندیشۀ ابن‌سینا [دوره 8، شماره 12، 1392، صفحه 83-100]
 • سعیدی مهر، محمد اصالت وجود؛ مسئله‌ای بدیهی یا نظری؟ [دوره 13، شماره 23، 1397، صفحه 49-70]
 • سعیدی مهر، محمد بررسی و تحلیل دیدگاه ارسطو دربارۀ معرفت یقینی در فلسفۀ اولی [دوره 11، شماره 19، 1395، صفحه 87-110]
 • سعیدی‌مهر، محمد نقش مسئلۀ بساطت یا ترکب مشتق در شکل‌گیری استدلال شیخ اشراق بر اعتباریت وجود و پاسخ‌های آن [دوره 14، شماره 24، 1398، صفحه 151-172]
 • سلامی، محمد نظریه‌های اختیارگرایانه در تبیین و توجیه الزام سیاسی [دوره 1، شماره 1، 1381، صفحه 47-91]
 • سلامی، محمدمهدی مقایسه تطبیقی مسأله شر از دیدگاه ابن عربی، ملاصدرا و اسپینوزا [دوره 14، شماره 25، 1398، صفحه 103-122]
 • سلحشور سفیدسنگی، زهره بررسی مفهوم «من» و آگاهی از دیدگاه حکمت متعالیه و عصب‌شناسی [دوره 13، شماره 23، 1397، صفحه 71-92]
 • سلطانی رنانی، محمد بررسی تطبیقی جایگاه «عقل اول» در اندیشۀ فلسفی و پندارِ «تفویض در خلقت» [دوره 14، شماره 25، 1398، صفحه 45-66]
 • سلیمانی، کیوان فرد و جامعه؛ کشاکش آراءِ فلاسفه معاصر مسلمان [دوره 15، شماره 27، 1399، صفحه 47-72]
 • سلیمانی دره‌باغی، فاطمه خلافت الهی، انسان جهانی، ولایت تکوینی (با تکیه بر دیدگاه ملاصدرا) [دوره 11، شماره 18، 1395، صفحه 103-120]
 • سیدموسوی، سیدحسین نقدی بر نظریۀ «کامل شدن نفس، علت جدایی از بدن» [دوره 9، شماره 15، 1393، صفحه 99-118]
 • سیدموسوی، سیدحسین تحلیل و مقایسه دو رهیافت متفاوت صدرالمتألهین در توجیه فلسفی سریان علم به اجسام مادی [دوره 17، شماره 30، 1401، صفحه 207-232]
 • سیفعلی پور، مریم مفاهیم کلی در فلسفه سینوی و تأثیر آن بر فلسفه قرون وسطی [دوره 15، شماره 27، 1399، صفحه 97-118]

ش

 • شانظری، جعفر تبیین شاخصه‌های علم از نگاه قاضی سعید قمی [دوره 14، شماره 24، 1398، صفحه 45-66]
 • شانظری، جعفر تحلیلی از عالم برزخ در وجودشناسی ابن‌سینا [دوره 12، شماره 21، 1396، صفحه 117-132]
 • شانظری، جعفر معیار در جوهر و عرض بودن مقوله‌ها [دوره 7، شماره 10، 1391، صفحه 3-20]
 • شانظری، جعفر موضوع ما بعد الطبیعه [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 135-156]
 • شایسته، ریحانه واکاوی نظری مرتبه ادراکی تخیل و مفاهیم بنیادین مرتبط به آن از دیدگاه ملاصدرا با چشم‌انداز روان‌شناسی شناختی [دوره 16، شماره 28، 1400، صفحه 141-160]
 • شریعتی، فهیمه بررسی انتقادی نتایج نظریۀ وحدت در فیزیک از نظر هاوکینگ بر اساس وحدت تشکیکی ملاصدرا [دوره 16، شماره 28، 1400، صفحه 259-288]
 • شمس، حسین تحلیل مهمترین براهین ابطال تناسخ از نظر ملاصدرا [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 63-83]
 • شمشیری، محمد رضا اصل تضاد در عالم از دیدگاه صدرا و هگل [دوره 16، شماره 28، 1400، صفحه 211-235]
 • شه گلی، احمد مبانی فلسفی ـ حِکمی صنعت (با تأکید بر آرای فلاسفۀ اسلامی) [دوره 12، شماره 20، 1396، صفحه 69-96]
 • شه گلی، احمد تحلیل مبادی تصوری و تصدیقی مسئلۀ ارتباط نفس با بدن [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 55-75]
 • شه گلی، احمد رابطه عالم مثال و عالم طبیعت از دیدگاه علامه طباطبایی و شیخ اشراق [دوره 15، شماره 26، 1399، صفحه 23-40]
 • شه‌گلی، احمد مبادی عمل از دیدگاه فارابی و ملاصدرا [دوره 14، شماره 24، 1398، صفحه 237-256]
 • شکر، عبدالعلی تحلیل صدرایی از رابطۀ علّیت و حذف ماهیات [دوره 10، شماره 16، 1394، صفحه 47-62]

ص

 • صابری، احسان خداشناسی فلسفی در کلام امام رضا(ع) [دوره 8، شماره 13، 1392، صفحه 99-126]
 • صابری فتحی، سید مجید بررسی انتقادی نتایج نظریۀ وحدت در فیزیک از نظر هاوکینگ بر اساس وحدت تشکیکی ملاصدرا [دوره 16، شماره 28، 1400، صفحه 259-288]
 • صادقی حسن‌آبادی، مجید تبیین شاخصه‌های علم از نگاه قاضی سعید قمی [دوره 14، شماره 24، 1398، صفحه 45-66]
 • صادقی حسن‌آبادی، مجید تحلیل انتقادی برهان صدیقین ملاصدرا بر مبنای دو رویکرد [دوره 14، شماره 24، 1398، صفحه 109-128]
 • صادقی حسن‌آبادی، مجید بررسی مبانی فلسفی ملاصدرا و حکیم زنوزی در باب ودیعه‌سپاری ملکات نفسانی با تکیه بر معاد جسمانی [دوره 17، شماره 30، 1401، صفحه 233-254]
 • صفائی اصل، مهدی نقش خیال در تجسم اعمال از دیدگاه ابن عربی [دوره 13، شماره 22، 1397، صفحه 65-86]
 • صیدی، محمود نقادی نظریۀ فخر رازی در مورد جوهر فرد [دوره 13، شماره 23، 1397، صفحه 93-112]
 • صیدی، محمود چالش ذاتی یا فعلی بودن اراده خدا از دیدگاه امام رضا طبق تفسیر فلسفی ملاصدرا همراه با نقادی نظریه علامه طباطبایی در این زمینه [دوره 14، شماره 25، 1398، صفحه 67-84]
 • صیدی (نویسنده مسئول)، محمود نقادی نظریه فخر رازی در اثبات خلأ [دوره 17، شماره 30، 1401، صفحه 191-206]

ض

 • ضیائی قهنویه، مجید نقادی نظریۀ فخر رازی در مورد جوهر فرد [دوره 13، شماره 23، 1397، صفحه 93-112]
 • ضیائی قهنویه، مجید بازخوانی نظرگاه سهروردی در باب تناسخ بر پایۀ متن حکمة الاشراق [دوره 10، شماره 16، 1394، صفحه 27-46]

ط

ع

 • عارفی، محمداسحاق عقل نظری و عقل عملی [دوره 12، شماره 20، 1396، صفحه 97-110]
 • عارفی، معصومه چیستی دهر و سرمد و نسبت آن دو با زمان [دوره 10، شماره 17، 1394، صفحه 125-148]
 • عارفی شیرداغی، محمداسحاق معاد جسمانی از دیدگاه امام خمینی و علامه طباطبایی [دوره 14، شماره 25، 1398، صفحه 171-186]
 • عارفی شیرداغی، محمداسحاق نقد تحلیلی نظریۀ ملاصدرا در جمع بین حدوث و بقای نفس [دوره 7، شماره 11، 1391، صفحه 81-91]
 • عارفی شیرداغی، محمداسحاق تحلیل و نقد دیدگاه ملاصدرا دربارۀ معاد جسمانی [دوره 7، شماره 10، 1391، صفحه 55-80]
 • عارفی شیرداغی، محمداسحاق معاد جسمانی، از نظر آقاعلی مدرس زنوزی و علامه طباطبایی [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 39-54]
 • عارفی شیرداغی، محمداسحاق تحلیل رابطۀ نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 83-102]
 • عارفی شیرداغی، محمداسحاق مرگ و بقای نفس (نقد و بررسی دیدگاه ابن سینا،سهروردی و ملاصدرا) [دوره 2، 4.5، 1384، صفحه 51-71]
 • عارفی شیرداغی، محمداسحاق بررسی برخی از شبهات درون‌دینی خاتمیت [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 103-128]
 • عارفی شیرداغی، محمداسحاق علم الهی؛ نقد و بررسی نظریه ابن سینا [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 3-25]
 • عاشوری، صاحبه تحلیل و بررسی ادله قرآنی بر تجرد نفس با تأکید بر تفاسیر روایی [دوره 16، شماره 28، 1400، صفحه 161-186]
 • عباسی، ولی الله قبضی در «بسط تجربۀ نبوی» [دوره 1، 2.3، 1382، صفحه 75-126]
 • عباسی، ولی اللّه برهان وجودی در الهیات فلسفی غرب و اسلام [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 157-179]
 • عباسی، ولی اللّه آلستون و معرفت‌شناسی تجربۀ دینی [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 103-128]
 • عبدی، حسن تحلیل و بررسی چالش‌ها و راه حل‌های مسئله «خطای حسی» در حکمت اسلامی [دوره 17، شماره 30، 1401، صفحه 79-104]
 • عسگری، احمد تأملی در معنا، مدلول و مبانی نظریۀ اشتداد علم حضوری نفس به ذاتش در حکمت متعالیه [دوره 14، شماره 25، 1398، صفحه 85-102]
 • علمی سولا، محمدکاظم بررسی مفهوم «من» و آگاهی از دیدگاه حکمت متعالیه و عصب‌شناسی [دوره 13، شماره 23، 1397، صفحه 71-92]
 • علمی سولا، محمدکاظم واکاوی نظری مرتبه ادراکی تخیل و مفاهیم بنیادین مرتبط به آن از دیدگاه ملاصدرا با چشم‌انداز روان‌شناسی شناختی [دوره 16، شماره 28، 1400، صفحه 141-160]
 • علوی، سیدمحمدکاظم بررسی برهان خلقت اِنتروپیک [دوره 14، شماره 25، 1398، صفحه 207-226]
 • علی‌محمدی، کریم رویکرد غزالی به منطق و برخی مسائل منطقی [دوره 11، شماره 18، 1395، صفحه 121-150]
 • عمرانی، سیدمسعود گونه‌شناسی اسماء حق تعالی در دعای عرفه امام حسین و تطبیق آن با مباحث عرفانی [دوره 14، شماره 24، 1398، صفحه 173-196]
 • عمرانیان، سیده نرجس رابطۀ سعادت و سیاست از دیدگاه فارابی [دوره 7، شماره 10، 1391، صفحه 107-120]
 • عنایتی راد، محمد جواد بررسی انتقادی نتایج نظریۀ وحدت در فیزیک از نظر هاوکینگ بر اساس وحدت تشکیکی ملاصدرا [دوره 16، شماره 28، 1400، صفحه 259-288]

غ

 • غفاری، حسین بررسی انسجام برهان فصل و وصل با نظام حکمت مشاء [دوره 14، شماره 24، 1398، صفحه 85-108]
 • غفاری، حسین تفسیر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و کاربرد معرفت‌شناختی ماهیت از نگاه صدرا [دوره 12، شماره 21، 1396، صفحه 67-92]
 • غفاری، حسین عقل نظری و عقل عملی [دوره 12، شماره 20، 1396، صفحه 97-110]
 • غفاری، حسین انسان و عمومیت خلافت الهی [دوره 11، شماره 19، 1395، صفحه 131-152]
 • غفاری، حسین توحید افعالی و رابطۀ آن با فعل اختیاری انسان [دوره 10، شماره 17، 1394، صفحه 75-98]
 • غفاری، حسین بررسی هستی‌شناسانۀ حسن و قبح و گزاره‌های اخلاقی از دیدگاه محقق اصفهانی و علامه طباطبایی [دوره 10، شماره 16، 1394، صفحه 63-94]
 • غفاری، حسین برهان قوه و فعل از منظر فلسفه مشاء [دوره 15، شماره 26، 1399، صفحه 41-62]
 • غفاری، حسین فطرت و نقش آن در معرفت‌شناسی [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 97-120]
 • غفاری، حسین حقیقت جسم از نگاه متکلمان و نقد آن بر اساس مبانی حکما [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 63-81]

ف

 • فاضلی، سیداحمد تأثیر ابن رشد بر حیات فلسفی غرب در آستانه رنسانس [دوره 15، شماره 27، 1399، صفحه 235-254]
 • فایدئی، اکبر رویکرد غزالی به منطق و برخی مسائل منطقی [دوره 11، شماره 18، 1395، صفحه 121-150]
 • فایدئی، اکبر برخی از اندیشه‌های منطقی سمرقندی و نظر ابتکاری علامه طباطبایی در اجزای قضیه [دوره 15، شماره 26، 1399، صفحه 197-212]
 • فتحی، حسن تمایز وجود و ماهیت نزد فارابی و مقایسۀ آن با نظر بوئتیوس در باب تمایز وجود و موجود [دوره 13، شماره 23، 1397، صفحه 25-48]
 • فتحی، علی هرمنوتیک فلسفی یا فلسفۀ هرمنوتیکی؛ درآمدی بر هرمنوتیک هایدگر [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 163-179]
 • فخرالدینی، مریم نقش نگرش وجودی صدرا به علم در تعالی نفس [دوره 9، شماره 14، 1393، صفحه 101-125]
 • فرامرز قراملکی، احد تحلیل انتقادی «نظریۀ بداء بر پایۀ باور به هیولی» [دوره 13، شماره 22، 1397، صفحه 109-126]
 • فرامرز قراملکی، احد امامت؛ روش‌شناختی و چیستی [دوره 1، شماره 1، 1381، صفحه 118-155]
 • فرزانه، حسین نظریۀ «روح معنا»؛تقریرها و نقدها [دوره 13، شماره 23، 1397، صفحه 113-138]
 • فرهمندکیا، محمدرضا نقادی نظریه فخر رازی در اثبات خلأ [دوره 17، شماره 30، 1401، صفحه 191-206]
 • فیاض صابری، عزیزالله تفسیر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و کاربرد معرفت‌شناختی ماهیت از نگاه صدرا [دوره 12، شماره 21، 1396، صفحه 67-92]
 • فیاض صابری، عزیزالله عقل نظری و عقل عملی [دوره 12، شماره 20، 1396، صفحه 97-110]
 • فیاض صابری، عزیزالله بررسی هستی‌شناسانۀ حسن و قبح و گزاره‌های اخلاقی از دیدگاه محقق اصفهانی و علامه طباطبایی [دوره 10، شماره 16، 1394، صفحه 63-94]
 • فیاض صابری، عزیزالله حکمت فلسفی مصداقی از حکمت در قرآن و حدیث [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 49-61]

ق

 • قائمی اصل، حسین نقش دانش ریشه شناسی در رهیافت فلسفی به واژه «حقّ» در قرآن کریم [دوره 15، شماره 26، 1399، صفحه 81-110]
 • قربانی، قدرت الله ابعاد ابتکاری نظریۀ مُثُل در فلسفۀ ملاصدرا [دوره 9، شماره 15، 1393، صفحه 119-142]

ک

 • کاکایی، قاسم رویکردی تاریخی به مقولۀ معرفت‌شناسی در تاریخ فلسفۀ غرب و فلسفۀ اسلامی [دوره 7، شماره 10، 1391، صفحه 81-106]
 • کریم زاده، رحمت الله ماهیت فکر و نظر از نگاه متکلمان و حکمای اسلامی [دوره 10، شماره 17، 1394، صفحه 99-123]
 • کریم زاده، رحمت الله برهان وجودی آنسلم و نقد آن بر اساس مبانی ملاصدرا [دوره 9، شماره 14، 1393، صفحه 77-99]
 • کریم زاده، رحمت الله حقیقت جسم از نگاه متکلمان و نقد آن بر اساس مبانی حکما [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 63-81]
 • کریم زاده، رحمت الله رابطه نفس و بدن [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 3-19]
 • کریمی خوزانی، محبوبه اصل تضاد در عالم از دیدگاه صدرا و هگل [دوره 16، شماره 28، 1400، صفحه 211-235]
 • کریمی نودهی، مهدی تبیین پاسخ صدرا به معمای شکاف تبیینیِ جوزف لوین مبتنی بر آموزه تجرد ادراک [دوره 16، شماره 28، 1400، صفحه 187-209]
 • کفراشی، احمدرضا تجرد مدرک مفاهیم کلی؛ برهانی بر غیر مادی بودن نفس [دوره 15، شماره 27، 1399، صفحه 189-210]
 • کمالی، محمدمهدی انسان و عمومیت خلافت الهی [دوره 11، شماره 19، 1395، صفحه 131-152]
 • کمالی، محمدمهدی ثبات یا نسبیت گزاره‌های اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 11، شماره 18، 1395، صفحه 51-75]
 • کمالی، محمدمهدی ثبات یا نسبیت گزاره‌های اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 11، شماره 18، 1395، صفحه 51-75]
 • کمالی، محمدمهدی تحلیل معناشناختی حرکت در حرکت (نظریۀ ابداعی علامه طباطبایی) [دوره 7، شماره 11، 1391، صفحه 93-120]
 • کمالی، محمدهادی تحلیل و مقایسه دو رهیافت متفاوت صدرالمتألهین در توجیه فلسفی سریان علم به اجسام مادی [دوره 17، شماره 30، 1401، صفحه 207-232]
 • کهریزی، زهرا فرجام نفوس ناقصه از دیدگاه ابن سینا [دوره 16، شماره 29، 1400، صفحه 237-260]
 • کهنسال، علیرضا بررسی مفهوم «من» و آگاهی از دیدگاه حکمت متعالیه و عصب‌شناسی [دوره 13، شماره 23، 1397، صفحه 71-92]
 • کهنسال، علیرضا فهم و اثبات بساطت حق‌تعالی در پرتو قیومیت الهی از دیدگاه ملاصدرا [دوره 12، شماره 21، 1396، صفحه 3-24]
 • کهنسال، علیرضا بررسی نظریه حشر صدرالمتألهین در عرفان ابن عربی [دوره 14، شماره 25، 1398، صفحه 187-206]
 • کهنسال، علیرضا چیستی دهر و سرمد و نسبت آن دو با زمان [دوره 10، شماره 17، 1394، صفحه 125-148]
 • کهنسال، علیرضا تأملی در برهان‌های عصمت امام [دوره 9، شماره 15، 1393، صفحه 143-164]
 • کهنسال، علیرضا مفهوم خلأ و دلایل اثبات و ابطال آن [دوره 8، شماره 13، 1392، صفحه 127-142]
 • کهنسال، علیرضا نگرشی منطقی به برهان حفظ و نقل شرع [دوره 7، شماره 11، 1391، صفحه 121-138]
 • کیانی، محمدحسین بررسی نظریۀ «علم الهی» در اندیشۀ شیخ اشراق و پل تیلیخ [دوره 14، شماره 24، 1398، صفحه 67-84]
 • کیانی، محمدحسین بررسی تطبیقی «هویت استعلایی انسان» در اندیشه هیدگر و ملاصدرا [دوره 15، شماره 26، 1399، صفحه 213-229]

گ

 • گرجیان، محمدمهدی تحلیل و بررسی چالش‌ها و راه حل‌های مسئله «خطای حسی» در حکمت اسلامی [دوره 17، شماره 30، 1401، صفحه 79-104]
 • گرگین، محمدرضا تحلیل و بررسی دیدگاه حکیم سبزواری نسبت به موضع ملاصدرا دربارۀ مجرای قاعدۀ الواحد [دوره 15، شماره 27، 1399، صفحه 255-272]
 • گلمکانی، رامین مقایسۀ روش و غایتمندی تفسیر متن مقدس از نگاه هرمنوتیک عام و حکمت متعالیه [دوره 13، شماره 22، 1397، صفحه 87-108]
 • گلمکانی، رامین مقایسه تطبیقی مسأله شر از دیدگاه ابن عربی، ملاصدرا و اسپینوزا [دوره 14، شماره 25، 1398، صفحه 103-122]
 • گلمکانی، رامین بررسی تطبیقی حمل حقیقت و رقیقت از دیدگاه ملاصدرا و ابن عربی [دوره 15، شماره 27، 1399، صفحه 211-233]

ل

 • لاریجانی، صادق مبانی مشروعیت حکومت‌ها [دوره 1، شماره 1، 1381، صفحه 10-32]
 • لاریجانی، صادق مقدمه‌ای بر مسئله الزام سیاسی [دوره 1، شماره 1، 1381، صفحه 33-46]
 • لاریجانی، صادق نظریه‌های اختیارگرایانه در تبیین و توجیه الزام سیاسی [دوره 1، شماره 1، 1381، صفحه 47-91]
 • لاریجانی، صادق مدنیت بالطبع انسان از چشم‌انداز فلاسفه [دوره 1، شماره 1، 1381، صفحه 93-116]
 • لاریجانی، صادق نقد و بررسی نظریه‌های غایت‌گرایانه الزام سیاسی [دوره 1، 2.3، 1382، صفحه 211-239]

م

 • مؤمنی (نویسنده مسئول)، مصطفی مداقه‌ای در مبنای اصالت وجود [دوره 17، شماره 30، 1401، صفحه 279-300]
 • محمد، حسنین مقدمه‌ای بر مسئله الزام سیاسی [دوره 1، شماره 1، 1381، صفحه 33-46]
 • محمدجعفری، رسول بررسی و تحلیل نظریۀ خواجه نصیرالدین طوسی در عقیدۀ بداء [دوره 12، شماره 21، 1396، صفحه 93-116]
 • محمدنژاد، رضا تحلیلی از عالم برزخ در وجودشناسی ابن‌سینا [دوره 12، شماره 21، 1396، صفحه 117-132]
 • محمدی خانقاه، جلیل اتحاد عاقل و معقول در منظر ابن سینا و صدرالمتألهین [دوره 14، شماره 25، 1398، صفحه 123-148]
 • محمودپور، سعید تأثیر ابن رشد بر حیات فلسفی غرب در آستانه رنسانس [دوره 15، شماره 27، 1399، صفحه 235-254]
 • محیطی، حسن بررسی معرفت‌شناسی اخلاق در دیدگاه فارابی [دوره 13، شماره 23، 1397، صفحه 3-24]
 • مداین شیشوان، سیدمحمدامین وجوه اشتراک و شباهت در دیدگاه‌های معرفت‌شناختی ملاصدرا و هوسرل [دوره 8، شماره 12، 1392، صفحه 47-64]
 • مرادی، حسن نقادی دلایل فخر رازی در مورد عدم غایتمندی افعال الهی [دوره 14، شماره 24، 1398، صفحه 218-236]
 • مرتضایی، بهزاد دیدگاه ملاصدرا و ابن عربی در مسئلۀ «حدود و قلمرو عقل در شناخت حقایق» [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 77-96]
 • مرتضوی، ام البنین رابطۀ سعادت و سیاست از دیدگاه فارابی [دوره 7، شماره 10، 1391، صفحه 107-120]
 • مرزانی، حجت اله بررسی و تحلیل دیدگاه ارسطو دربارۀ معرفت یقینی در فلسفۀ اولی [دوره 11، شماره 19، 1395، صفحه 87-110]
 • مرزانی، حجت اله تحلیل و نقد دیدگاه ملاصدرا دربارۀ سنخیت علت و معلول [دوره 7، شماره 10، 1391، صفحه 21-54]
 • مزگی نژاد، مرتضی تحلیلی بر دیدگاه علامه طباطبایی و جوادی آملی در مسئله عالم ذرّ با تکیه بر مبانی ملاصدرا [دوره 15، شماره 27، 1399، صفحه 23-46]
 • مستأجران (نویسنده مسئول)، علی بررسی مبانی فلسفی ملاصدرا و حکیم زنوزی در باب ودیعه‌سپاری ملکات نفسانی با تکیه بر معاد جسمانی [دوره 17، شماره 30، 1401، صفحه 233-254]
 • مسعودی، جهانگیر «حقیقت» در حکمت متعالیۀ ملاصدرا و هرمنوتیک فلسفی گادامر [دوره 9، شماره 15، 1393، صفحه 3-30]
 • مسعودی (نویسنده مسئول)، جهانگیر تحلیل و مقایسه دو رهیافت متفاوت صدرالمتألهین در توجیه فلسفی سریان علم به اجسام مادی [دوره 17، شماره 30، 1401، صفحه 207-232]
 • مشکاتی، محمدمهدی بررسی نظریۀ شبح در مبحث وجود ذهنی (و تبیین نسبت آن با نظریۀ ماهوی) [دوره 10، شماره 17، 1394، صفحه 149-174]
 • مشکاتی، محمدمهدی نقش نگرش وجودی صدرا به علم در تعالی نفس [دوره 9، شماره 14، 1393، صفحه 101-125]
 • مشکاتی، محمدمهدی روابط مفهومی علم و ایمان در آثار ملاصدرا [دوره 8، شماره 12، 1392، صفحه 3-26]
 • مظفری، سیدمحمد تفسیر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و کاربرد معرفت‌شناختی ماهیت از نگاه صدرا [دوره 12، شماره 21، 1396، صفحه 67-92]
 • مظفری، سیدمحمد مدنیت بالطبع انسان از چشم‌انداز فلاسفه [دوره 1، شماره 1، 1381، صفحه 93-116]
 • مظفری، سیدمحمد نقش رشد و بلوغ فکری بشر در خاتمیت [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 85-102]
 • مظفری، سیدمحمد جایگاه امامان معصوم(علیهم السلام) در عصر خاتمیت [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 49-78]
 • معلمی، حسن بررسی تطبیقی فناء فی اللّٰه از منظر ابن سینا، سهروردی و ملاصدرا [دوره 16، شماره 28، 1400، صفحه 111-139]
 • مغربی، محمد معاد جسمانی از دیدگاه امام خمینی و علامه طباطبایی [دوره 14، شماره 25، 1398، صفحه 171-186]
 • مقدم، غلامعلی ماهیتِ ماهیت لابشرط مقسمی (مطالعه و نقد تطبیقی در اصول و فلسفه) [دوره 14، شماره 24، 1398، صفحه 25-44]
 • مقدم، غلامعلی مطالعۀ تطبیقی استقلال مفهومی وجود رابط در ملاصدرا و اسپینوزا [دوره 13، شماره 22، 1397، صفحه 109-126]
 • مقدم، غلامعلی مطالعۀ تطبیقی عقل اول و وجود منبسط در حکمت مشاء و عرفان [دوره 12، شماره 20، 1396، صفحه 47-68]
 • مقدم، غلامعلی مخلوق اوّل در روایات و دو مواجهۀ متفاوت [دوره 11، شماره 18، 1395، صفحه 77-101]
 • مقدم، غلامعلی ملائکۀ مهیّمه در متون دینی، عرفانی و حکمی [دوره 9، شماره 14، 1393، صفحه 127-150]
 • مقدم، غلامعلی ادراک فطری از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) [دوره 8، شماره 13، 1392، صفحه 79-98]
 • مقدم، غلامعلی مطالعه تطبیقی علت تامه و ناقصه در فلسفه با سبب و شرط در علم اصول [دوره 15، شماره 26، 1399، صفحه 231-250]
 • مقدم، غلامعلی فطرت و نقش آن در معرفت‌شناسی [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 97-120]
 • مقدم، غلامعلی تأثیر مبنای حکمی وحدت نفس و بدن بر فتوای فقهی مالکیت نفس بر بدن [دوره 16، شماره 28، 1400، صفحه 237-258]
 • مقدم، غلامعلی بازنگری در تمایز فلسفه اسلامی و عرفان نظری به مثابه علم [دوره 17، شماره 30، 1401، صفحه 255-277]
 • مقیمی، علی بررسی مفهوم «من» و آگاهی از دیدگاه حکمت متعالیه و عصب‌شناسی [دوره 13، شماره 23، 1397، صفحه 71-92]
 • منافیان، سیدمحمد معناشناسی «ماهیت» در مابعدالطبیعۀ میرداماد [دوره 14، شماره 24، 1398، صفحه 129-150]
 • منتصری، محمدمهدی تحلیل انتقادی «نظریۀ بداء بر پایۀ باور به هیولی» [دوره 13، شماره 22، 1397، صفحه 109-126]
 • منصوری، عباسعلی «دیدگاه ملاصدرا درباره رکن اول مبناگروی: تعداد گزاره های پایه» [دوره 14، شماره 25، 1398، صفحه 149-170]
 • منصوری، عباسعلی فرجام نفوس ناقصه از دیدگاه ابن سینا [دوره 16، شماره 29، 1400، صفحه 237-260]
 • منصوری، مهدی بررسی نظریۀ شبح در مبحث وجود ذهنی (و تبیین نسبت آن با نظریۀ ماهوی) [دوره 10، شماره 17، 1394، صفحه 149-174]
 • منصوری ماتک(گیلانی)، احمد بررسی انتقادی نتایج نظریۀ وحدت در فیزیک از نظر هاوکینگ بر اساس وحدت تشکیکی ملاصدرا [دوره 16، شماره 28، 1400، صفحه 259-288]
 • منطقی فسایی، زهرا گلناز نمودهای زیبایی‌شناسی در اندیشه ابن مسکویه [دوره 15، شماره 27، 1399، صفحه 141-166]
 • منفرد، سمیه جُستاری تطبیقی دربارۀ اعتبار و نقش «منابع معرفتی» در اندیشۀ ملاصدرا و ابن عربی [دوره 9، شماره 14، 1393، صفحه 37-56]
 • مهدوی مزده، مریم بررسی شیوۀ استفادۀ ملاصدرا از منابع مختلف و تبیین‌های قابل طرح در مورد آن [دوره 16، شماره 28، 1400، صفحه 29-60]
 • موسوی، سیدمحمد ماهیتِ ماهیت لابشرط مقسمی (مطالعه و نقد تطبیقی در اصول و فلسفه) [دوره 14، شماره 24، 1398، صفحه 25-44]
 • موسوی، سیده زهرا روایات خلقت نوری و موضع سه حکیم بزرگ: صدرالمتألهین، فیض کاشانی و علامه طباطبایی [دوره 16، شماره 29، 1400، صفحه 261-282]
 • موسوی، هادی هویت «بدن» از دیدگاه ملاصدرا [دوره 11، شماره 19، 1395، صفحه 111-130]
 • موسوی بایگی، سیدمحمد حل معضل معقول ثانی فلسفی توسط صدرالمتألهین و ثمرۀ آن [دوره 12، شماره 20، 1396، صفحه 127-144]
 • موسوی بایگی، سیدمحمد تبیین و بررسی ادراک حسی از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی [دوره 11، شماره 19، 1395، صفحه 25-44]
 • موسوی بایگی، سیدمحمد معاد جسمانی از دیدگاه امام خمینی و علامه طباطبایی [دوره 14، شماره 25، 1398، صفحه 171-186]
 • موسوی بایگی، سیدمحمد بررسی و تحلیل انتقادات فخر رازی به براهین ابن سینا در تجرّد نفس ناطقه [دوره 11، شماره 18، 1395، صفحه 151-168]
 • موسوی بایگی، سیدمحمد ملائکۀ مهیّمه در متون دینی، عرفانی و حکمی [دوره 9، شماره 14، 1393، صفحه 127-150]
 • موسوی بایگی، سیدمحمد پدیده‌های فراطبیعی در نگرگاه فیلسوفان مسلمان [دوره 8، شماره 12، 1392، صفحه 101-116]
 • موسوی بایگی، سیدمحمد تحلیل و بررسی دیدگاه حکیم سبزواری نسبت به موضع ملاصدرا دربارۀ مجرای قاعدۀ الواحد [دوره 15، شماره 27، 1399، صفحه 255-272]
 • مومنی، مصطفی جسم، جوهری مشکّک در اندیشۀ سهروردی [دوره 12، شماره 20، 1396، صفحه 111-126]
 • مومنی، مصطفی تأملی در اصالت ماهیتی بودن شیخ اشراق [دوره 10، شماره 16، 1394، صفحه 95-115]
 • میراحمدی، عبدالله مقارنه دیدگاه فیلسوفان و قرآن کریم در بحث زمان، دهر و سرمد [دوره 16، شماره 28، 1400، صفحه 289-313]
 • میرزایی، مصطفی انسان و عمومیت خلافت الهی [دوره 11، شماره 19، 1395، صفحه 131-152]

ن

 • ناسخیان، علی اکبر بازشناسی مفهوم طبیعت در فلسفه سهروردی در پرتو نقد صورت نوعیه [دوره 15، شماره 26، 1399، صفحه 111-132]
 • نامور، اکرم هرمنوتیک فلسفی و قرائت‌پذیری دین [دوره 3، شماره 6، 1386، صفحه 181-207]
 • نبوی، لطف اله بررسی و تحلیل دیدگاه ارسطو دربارۀ معرفت یقینی در فلسفۀ اولی [دوره 11، شماره 19، 1395، صفحه 87-110]
 • نبیان، پروین تأملی در روش‌شناسی فهم در فلسفۀ صدرالمتألهین [دوره 10، شماره 16، 1394، صفحه 117-136]
 • نجاتی، محمد بررسی و تبیین اطلاق‌گرایی معرفتی در حکمت متعالیه [دوره 10، شماره 16، 1394، صفحه 137-152]
 • نجاتی، محمد جستجوی نخستین بارقه‌های تجرّد قوۀ خیال در حکمت سینوی [دوره 8، شماره 13، 1392، صفحه 143-160]
 • نجاتی، محمد مداقه‌ای در مبنای اصالت وجود [دوره 17، شماره 30، 1401، صفحه 279-300]
 • نجبا، نفیسه رابطۀ علت و معلول در دیدگاه سهروردی و ملاصدرا؛ شباهت‌ها و تفاوت‌ها [دوره 7، شماره 11، 1391، صفحه 31-58]
 • نجف زاده تربتی، علیرضا مبانی فلسفی صدرالمتألهین در اثبات علم تمام موجودات به خداوند [دوره 12، شماره 20، 1396، صفحه 29-46]
 • ندایی، محمدعلی درآمدی بر معرفت‌شناسی فلوطین [دوره 2، 4.5، 1384، صفحه 101-123]
 • نزاکتی علی اصغری، مهدیه بررسی نظریه حشر صدرالمتألهین در عرفان ابن عربی [دوره 14، شماره 25، 1398، صفحه 187-206]
 • نصری، عبدالله معاد جسمانی از منظر قاضی سعید و آقاعلی مدرس [دوره 12، شماره 21، 1396، صفحه 133-150]
 • نصری، عبدالله اتحاد عاقل و معقول در منظر ابن سینا و صدرالمتألهین [دوره 14، شماره 25، 1398، صفحه 123-148]
 • نصری، عبدالله صورت‌بندی‌های مسئلۀ شر در آثار فیلسوفان مسلمان با تکیه بر آرای فارابی، ابن‌سینا، سهروردی و ملاصدرا [دوره 8، شماره 12، 1392، صفحه 117-140]
 • نقی زاده، حسن «حقیقت» در حکمت متعالیۀ ملاصدرا و هرمنوتیک فلسفی گادامر [دوره 9، شماره 15، 1393، صفحه 3-30]
 • نقیبی، سیدمحمدحسین معاد جسمانی از منظر قاضی سعید و آقاعلی مدرس [دوره 12، شماره 21، 1396، صفحه 133-150]
 • نقی‌زاده، حسن بررسی تحلیلی نظر علامه طباطبایی دربارۀ قضا و قدر با رویکرد تفسیری ـ روایی ـ فلسفی [دوره 10، شماره 16، 1394، صفحه 3-26]
 • نوائی، جواد بررسی برهان خلقت اِنتروپیک [دوره 14، شماره 25، 1398، صفحه 207-226]
 • نوری، ابراهیم سنجش و سازش دیدگاه فخر رازی و آلوسی در مسئله کلام الهی [دوره 16، شماره 29، 1400، صفحه 283-309]
 • نوری، محمدعلی حکمت عملی؛ چیستی اجزاء و اقسام آن [دوره 13، شماره 23، 1397، صفحه 139-158]
 • نوری، محمدعلی چیستی و کارکرد قوۀ درک‌کنندۀ احکام عملی [دوره 14، شماره 25، 1398، صفحه 227-252]

و

 • واعظی، احمد تبیین پاسخ صدرا به معمای شکاف تبیینیِ جوزف لوین مبتنی بر آموزه تجرد ادراک [دوره 16، شماره 28، 1400، صفحه 187-209]
 • وطن‌دوست، محمدعلی بررسی تحلیلی دیدگاه ملاصدرا دربارۀ لوح محفوظ و لوح محو و اثبات با رویکرد فلسفی [دوره 14، شماره 24، 1398، صفحه 3-24]
 • وطن‌دوست، محمدعلی بررسی تحلیلی نظر علامه طباطبایی دربارۀ قضا و قدر با رویکرد تفسیری ـ روایی ـ فلسفی [دوره 10، شماره 16، 1394، صفحه 3-26]
 • وطن‌دوست حقیقی مرند، محمدعلی روایات خلقت نوری و موضع سه حکیم بزرگ: صدرالمتألهین، فیض کاشانی و علامه طباطبایی [دوره 16، شماره 29، 1400، صفحه 261-282]

ه

 • همایون، حسنی اعتبارات عقلی نزد سهروردی (بررسی قاعدۀ «کلّ ما یلزم من تکرّره محال فهو اعتباری») [دوره 9، شماره 15، 1393، صفحه 55-70]

ی

 • یزدانی کمرزرد، محمد مهدی تأثیر مبنای حکمی وحدت نفس و بدن بر فتوای فقهی مالکیت نفس بر بدن [دوره 16، شماره 28، 1400، صفحه 237-258]
 • یوسفیان، حسن تجرد مدرک مفاهیم کلی؛ برهانی بر غیر مادی بودن نفس [دوره 15، شماره 27، 1399، صفحه 189-210]